Zavezanci za plačilo in osnove

Zavezanci

Zavezanci za plačilo prispevkov so:

 • zavarovanci,
 • delodajalci in
 • drugi zavezanci (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Republika Slovenija, občine, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

Osnove

Osnove, od katerih se plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, so:

 • bruto plača,
 • bruto nadomestilo za čas odsotnosti z dela,
 • osnova, od katere se po posebnem zakonu plačuje davek od osebnih prejemkov;
 • bruto osnova za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • nadomestilo oziroma denarna pomoč,
 • pokojnina z varstvenim dodatkom,
 • preživnina po predpisih o preživninskem varstvu kmetov,
 • izplačani prejemek,
 • minimalna plača,
 • povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta,
 • povprečna letna bruto plača v Republiki Sloveniji, preračunana na mesec,
 • drugi prejemki iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami, bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, ki presegajo s predpisom Vlade RS določen znesek teh prejemkov.

 

Zavezanci, vrste in stopnje zdravstvenih prispevkov ter osnove za zavarovance po prvem odstavku 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) so prikazani v preglednici.

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje

Za zavarovance iz 1. do 4. in 6. do 9., 10., 11. in 12. točke 17. člena ZZVZZ ter za zavarovance iz 2. in 4. do 7. točke 18. člena ZZVZZ se prispevek plačuje mesečno od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.

Za zavarovance iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ se prispevek plačuje enkrat letno za obdobje koledarskega leta, ne glede na dolžino trajanja zavarovanja v tem letu, od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.

Za zavarovance iz 5. točke 17. člena ZZVZZ se prispevek plačuje od vsakega posameznega plačila za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

Zavezanci, vrste in stopnje zdravstvenih prispevkov ter osnove za zavarovance po 17. in 18. členu ZZVZZ so prikazani v preglednici.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje od dohodkov na podlagi drugega pravnega razmerja

ZZVZZ v 55.a členu določa prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje (iz bruto dohodkov) po stopnji 6,36 % od dohodkov oseb, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in jih dosegajo v okviru drugega pravnega razmerja.

Za obračun tega prispevka morajo biti hkrati izpolnjeni trije pogoji:

 • prejemnik dohodka na podlagi tega dohodka ni zavarovan po prvem odstavku 15. člena ZZVZZ;
 • prejemnik dohodka je oseba, zavarovana po 15. členu ZZVZZ ali je oseba, ki je skladno z 20. členom ZZVZZ zavarovana kot družinski član po osebi, ki je zavarovana po 15. členu ZZVZZ;
 • plačilo se na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, ki ni dohodek oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek.

 

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % in prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 % se plača tudi od dohodkov dijakov in študentov za opravljeno delo na podlagi napotnice študentskega servisa. Zavezanec za plačilo obeh prispevkov je delodajalec.

Osnova za obračun in plačilo prispevkov je vsak posamezni prejet dohodek.

Obračun obveznosti za prispevke za zdravstveno zavarovanje velja za vse osebe, ki prejmejo dohodek pod zgoraj navedenimi pogoji:

 • fizična oseba, ki je v delovnem razmerju pri delodajalcu A, opravlja na podlagi podjemne pogodbe delo tudi za delodajalca B;
 • fizična oseba, ki opravlja delo opredeljeno po 4. točki 2. odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (avtorski honorarji ustvarjeni v delovnem razmerju), saj ne gre za dohodek iz delovnega razmerja;
 • samozaposlena oseba, ki opravlja na podlagi podjemne pogodbe delo v odvisnem razmerju tudi za delodajalca C - dohodek ni vključen v osnovo za obračun prispevkov iz naslova samozaposlitve;
 • družbenik - poslovodja, ki je zavarovan po podlagi 040 in opravlja na podlagi podjemne pogodbe delo za družbo C, v kateri ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po podlagi 040;
 • oseba, ki je zavarovana po podlagi 048 in opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe;
 • upokojenec, ki opravlja delo;
 • dijaki in študenti, ki ne opravljajo dela na podlagi napotnice.