Kategorije zavarovanih oseb

Zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju so zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani.

Katere osebe so zavarovane kot zavarovanci, je določeno v 15. in 15.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), katere kot družinski član zavarovanca pa v 20. do 22. členu ZZVZZ.

Glede na navedene določbe ZZVZZ so ob upoštevanju nekaterih skupnih značilnosti spodaj navedene kategorije zavarovanih oseb.  Podrobneje o posameznih kategorijah zavarovanih oseb na tej strani.

 • osebe, ki so v delovnem razmerju;
 • osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic;
 • osebe, ki opravljajo delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU (t.i. »sočasne zaposlitve«);
 • družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic;
 • kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost;
 • vrhunski športniki in vrhunski šahisti - člani telesnokulturnih in šahovskih organizacij v Republiki Sloveniji;
 • brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost;
 • upokojenci in prejemniki preživnine po predpisih o preživninskem varstvu kmetov;
 • prejemniki pokojnine od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja;
 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova;
 • družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja;
 • tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji;
 • uživalci invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, pravic po predpisih o varstvu vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in udeležencev drugih vojn ter uživalci republiških priznavalnin;
 • prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
 • prejemniki trajne denarne socialne pomoči, begunci in osebe s subsidiarno zaščito;
 • uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn;
 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi;
 • osebe, ki jim je center za socialno delo priznal pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje;
 • priporniki in obsojenci;
 • osebe, ki pridobijo pravico po zakonu, ki ureja starševsko varstvo;
 • otroci do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani;
 • oskrbovalci družinskih članov;
 • družinski člani zavarovanih oseb.