Sistemska ureditev

Z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) je določeno zdravstveno zavarovanje, ki je obvezno za vse državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje se zagotavljajo s

  • prispevki za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela ter
  • prispevki za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

 

Prispevke plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi, z ZZVZZ določeni zavezanci.

Prispevki se plačujejo od osnov, določenih s tem zakonom (50. do 55.a člen ZZVZZ), po stopnjah, določenih v Zakonu o prispevkih za socialno varnost. Prispevne stopnje so, ob upoštevanju načela solidarnosti, za različne zavezance različne, odvisne tudi od obsega pravic, za katere so zavarovanci obvezno zdravstveno zavarovani.

Prispevki se vplačujejo na predpisane podračune, ki so določeni s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je ukinil pravno podlago za odpis, delni odpis, odlog ali obročno odplačevanje dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato se vse vložene vloge skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku s sklepom zavržejo.

Pristojnosti glede obračunavanja, pobiranja in izterjave prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja ima Finančna uprava Republike Slovenije, razen za prispevke zavarovanih oseb iz 11. 12., 13., 14. in 20. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, za katere ima pristojnost ZZZS, To so osebe, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca zavarovanja, osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uveljavljati pravic iz tega naslova, ter njihovi družinski člani, tujci ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane po drugi podlagi in same plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.