Čezmejno izvajanje storitev

Napoteni delavci so osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane.

V času napotitve napoteni delavci in samozaposlene osebe, ki gredo opravljati podobno dejavnost v drugo državo, ostanejo vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji. Delodajalec oz. samozaposlena oseba v Sloveniji plačuje prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti.

Postopki napotitve in uveljavljanja pravic se razlikujejo, ali je oseba napotena na delo v:

 1. države članice EU, Združeno kraljestvo, na Islandijo, v Liechtenstein, na Norveško ali v Švico,
 2. države, s katerimi ima Slovenija sklenjene bilateralne sporazume o socialnem zavarovanju (Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Severna Makedonija in Srbija) ali
 3. države, za katere ne velja evropski pravni red oziroma bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju.

Delavci ali samozaposlene osebe lahko opravljajo delo ali dejavnost v vsaj dveh državah članicah EU, Islandiji, Liechtensteinu, Norveškem, Švici ali Združenem kraljestvu (hkrati oz. sočasno). Delavci so pri tem lahko v delovnem razmerju pri enem ali več delodajalcih. Če so v delovnem razmerju pri več delodajalcih, imajo delodajalci lahko sedež v isti ali v različnih državah EU. 

Napotitev po 12. členu Uredbe (ES) 883/2004

Za osebo, ki opravlja dejavnost zaposlene osebe v državi članici v imenu delodajalca, ki tam običajno opravlja svojo dejavnost in jo ta delodajalec napoti v drugo državo članico, da opravlja delo v imenu tega delodajalca, še naprej velja zakonodaja prve države članice, pod pogojem, da predvideno trajanje takega dela ne presega 24 mesecev in če ta oseba ni poslana, da nadomesti drugo napoteno osebo.

Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe v državi članici in ki gre opravljat podobno dejavnost v drugo državo članico, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če predvideno trajanje take dejavnosti ne presega štiriindvajset mesecev.

Delodajalci morajo za vsakega delavca, samozaposlene osebe pa zase, pri ZZZS pridobiti potrdilo A1. Potrdilo A1 izkazuje, zakonodaja katere države članice EU s področja socialne varnosti velja za imetnika potrdila A1. Oseba se v obvezna socialna zavarovanja vključi samo v državi članici EU, ki izhaja iz potrdila A1, in sicer skladno z njeno nacionalno zakonodajo.

   

  Pogoji čezmejnega izvajanja storitev delodajalcev

   

  Pogoji za napotitev po 12. členu Uredbe (ES) 883/2004 so:

  1. delodajalec običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
  2. trajanje napotitve s strani istega delodajalca ne presega 24 mesecev,
  3. delavec v času napotitve opravlja delo v imenu delodajalca, ki ga je napotil na delo v tujino,
  4. delavec ni poslan, da bi nadomestil drugo napoteno osebo.
    

  Delodajalec na podlagi ZČmIS-1 čezmejno izvaja storitev pod pogojem, da:

  1. opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,

  Pogoj je izpolnjen, če:

  • je delodajalec najmanj dva meseca vpisan v Poslovni register Slovenije.
  • ima delodajalec odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in ni blokiran.
  • ima delodajalec, ki zaposluje od pet do deset delavcev, zaposlenega najmanj enega delavca, ki je na tej podlagi neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje ali da ima delodajalec, ki zaposluje več kot deset delavcev, zaposlene najmanj tri delavce, ki so na tej podlagi neprekinjeno vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev, oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje.

  2. ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,

  Pogoj je izpolnjen, če:

  • delodajalcu v zadnjih treh letih pristojni organ Republike Slovenije ni ugotovil več kot eno kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, zaposlovanjem na črno, ocenjevanjem tveganj za varnost in zdravje pri delu, usposabljanjem delavcev za varno delo ali zagotavljanjem varnega delovnega okolja in uporabo varne delovne opreme, za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
   Za delodajalca s področja mednarodnega prevoza se v zvezi z ugotavljanjem kršitev glede delovnega časa uporablja opredelitev hudih kršitev, kot so določene s Prilogo II Uredbe 2016/403/EU v povezavi s 3. točko Priloge I Uredbe 2016/403/EU.
  • delodajalcu v zadnjih treh letih pristojni organ Republike Slovenije ni ugotovil več kot eno kršitev v zvezi z oviranjem ali onemogočanjem vstopa v prostore, onemogočanjem nemotenega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora ali dostavo pisnih pojasnil, dokumentacije oziroma izjave glede predmeta nadzora, skladno z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
  • je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje FURS, višjih od 50 eurov. Če delodajalčeva obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja na podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge ali za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, za katero je obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja že nastala.

  3. se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in

  4. se storitev izvaja za lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve, na podlagi akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo ali v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

   

  Ukinjen pogoj skupnega števila ur vključitve delavcev pri delodajalcu (80% skupnega števila ur)

  Z ZČmIS-1 se ukinja kontrola, s katerim se je delno preverjal pogoj običajnega opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji, in sicer da v zadnjih 12 mesecih oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje, skupno število ur vključitve vseh delavcev, zaposlenih pri delodajalcu v tem obdobju, v obvezna socialna zavarovanja na podlagi napotitve ni preseglo 80 odstotkov skupnega števila ur vključitve istih delavcev v obvezna socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja pri istem delodajalcu.

   

  Pogoji čezmejnega izvajanja storitev samozaposlenih oseb


  Pogoji za napotitev po 12. členu Uredbe (ES) 883/2004 so:

  1. samozaposlena oseba običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
  2. v drugo državo članico gre opravljati podobno dejavnost,
  3. trajanje take dejavnosti v drugi državi članici ne presega 24 mesecev.
    

  Samozaposlena oseba čezmejno izvaja storitev pod pogoji, da:

  1. opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,

  Pogoj je izpolnjen, če:

  • je samozaposlena oseba že najmanj dva meseca vpisana v Poslovni register Slovenije,
  • ima samozaposlena oseba odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in ni blokiran,
  • je samozaposlena oseba že najmanj 60 dni vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi samozaposlitve,
  • je samozaposlena oseba za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, predlagala obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje FURS, višjih od 50 eurov. Če obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja na podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge ali za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, za katero je obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja že nastala.

  2. se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je samozaposlena oseba registrirana v Republiki Sloveniji in

  3. se storitev izvaja na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve.

   

  Obveznosti delodajalca ali samozaposlene osebe

  Pred začetkom izvajanja, vendar najpozneje na dan začetka izvajanja storitve, delodajalec oziroma samozaposlena oseba vloži vlogo za pridobitev potrdila A1.

  Napoteni delavci ali samozaposlene osebe, ki so državljani tretjih držav, lahko čezmejno izvajajo storitve v državah članicah EU le na podlagi veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, izdanega skladno z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji oziroma imajo v Republiki Sloveniji pravico do prostega dostopa na trg dela skladno z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev. Iz tega izhaja, da državljani tretjih držav ne morejo pridobiti potrdila A1 v času zaposlitve ali samozaposlitve zgolj na podlagi potrdila o pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje oziroma enotnega dovoljenja ali izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za prebivanje.

   

  Pogoji za izdajo potrdila A1

  ZZZS izda potrdilo A1 za namen čezmejnega izvajanja storitve v državi članici EU, če:

  1. oseba, za katero je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, še nima veljavnega potrdila A1, ki se delno ali v celoti prekriva z obdobjem na vlogi za potrdilo A1;

  2. oseba, za katero je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, običajno ne opravlja dela v državi napotitve,

  Pogoj je v primeru čezmejnega izvajanja storitev delodajalca izpolnjen, če je bil delavec, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, v Republiki Sloveniji najmanj 30 dni pred napotitvijo neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja na podlagi zaposlitve za polni delovni čas ali v ustrezna socialna zavarovanja na drugi zakonski podlagi. Pogoj zaposlitve za polni delovni čas se ne uporablja za delavca, vključenega v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi zaposlitve za krajši delovni čas od polnega, če ima pravico do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali starševskem varstvu oziroma če je pri delodajalcu, ki ga namerava napotiti, zaposlen za krajši delovni čas od polnega že najmanj šest mesecev.

  Pogoj je v primeru čezmejnega izvajanja storitev samozaposlene osebe izpolnjen, če je samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji najmanj 60 dni pred napotitvijo neprekinjeno vključena v obvezna socialna zavarovanja na podlagi samozaposlitve.

  3. pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da v primeru, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, ne gre za okoliščine, v katerih je izključena možnost napotitve na podlagi 12. člena Uredbe 883/2004/ES, prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena Uredbe 987/2009/ES ali 4. točke Sklepa A2 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o razlagi 12. člena Uredbe 883/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja za napotene delavce in samozaposlene osebe, ki začasno opravljajo delo zunaj pristojne države;

  4. pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji;

  5. v času odločanja o vlogi izpolnjuje pogoje za čezmejno izvajanje storitev: tj. delodajalec opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji; delodajalec ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca; samozaposlena oseba opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji in

  6. mu v zadnjih 12 mesecih potrdilo A1 ni bilo:

  • odpravljeno na podlagi pravnomočne ugotovitve tujega pristojnega organa, da se storitev ne izvaja v skladu s podatki na potrdilu A1;
  • odpravljeno na podlagi obvestila IRSD ali FURS iz šestega odstavka 11. člena tega ZČmIS-1, da se storitev izvaja ali se je izvajala v nasprotju s podanimi izjavami iz prvega odstavka 8. člena ali prvega odstavka 9. člena ZČmIS-1;
  • odpravljeno na podlagi pravnomočne ugotovitve tujega pristojnega organa, da delodajalec izvaja storitev kljub neizpolnjenemu pogoju iz 4. točke prvega odstavka 4. člena ZČmIS-1;
  • odpravljeno na podlagi pravnomočne ugotovitve tujega pristojnega organa, da samozaposlena oseba čezmejno izvaja storitev brez sklenjene pogodbe z naročnikom storitve.

   

  Vloga za izdajo potrdila A1

  Vlagatelj prek državnega portala za podporo poslovnim subjektom (sistem SPOT) vloži vlogo za izdajo potrdila A1, in sicer največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.

  Vloga za izdajo potrdila A1 vsebuje podatke o:

  1. osebnemu imenu, priimku ob rojstvu, spolu, datumu in kraju rojstva, enotni matični številki, državljanstvu delavca oziroma samozaposlene osebe,

  2. naslovu stalnega ali začasnega prebivališča osebe, če ga je napoteni delavec prijavil skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča ali če velja obveznost prijave skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča,

  3. datumu začetka in datumu konca obdobja napotitve delavca ali čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe,

  4. delih in nalogah, ki jih bo napoteni delavec ali samozaposlena oseba opravljala v okviru čezmejnega izvajanja storitev,

  5. vrsti storitve:

  • napotitev na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve,
  • napotitev na podlagi akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo,
  • napotitev v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

       in dejavnosti,

  6. naslovu ali če se bo storitev izvajala na lokaciji brez naslova, kraju izvajanja storitve, 

  7. vlagatelju, njegovemu sedežu oziroma naslovu, matični številki, ter njegove kontaktne podatke,

  8. naročniku storitve in njegovemu naslovu,

  9. državi ali državah članicah, kjer se bo čezmejno izvajala storitev,

  10. državi zaposlitve oziroma državi registracije samozaposlitvene dejavnosti,

  11. nazivu delovnega mesta in poklicu,

  12. univerzalnem pravnem nasledstvu vlagatelja.

   

  Priloge k vlogi

  Vlogi za izdajo potrdila A1 delodajalec priloži kopijo pogodbe o zaposlitvi, z morebitnimi aneksi, ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini, sklenjeno z delavcem, ki ga namerava napotiti, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 

  Pogodbe o izvajanju storitve z naročnikom oziroma akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo ni več potrebno predložiti k vlogi za izdajo potrdila A1.

  Samozaposlena oseba ne prilaga nobenih prilog.

  Izjave na vlogi

  Vloga za izdajo potrdila A1 vsebuje izjavo vlagatelja iz 3. in 4. točke prvega odstavka 8. člena ZČmIS-1, izjavo vlagatelja o tem, da je seznanjen, da v primerih iz sedmega odstavka 6. člena ZČmIS-1, ne gre za prekinitve čezmejnega izvajanja storitve oziroma prekinitve napotitve delavca in izjavo vlagatelja, da bo čezmejne storitve izvajal na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom ali akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo.

  Poleg tega mora vlagatelj izpolniti izjavo o transakcijskem računu v tujini, če ga ima. 

   

   

  Pravna podlaga

  Upravna taksa

  Takse prosto.

  Rok za odločitev

  5 delovnih dni od prejema popolne vloge.

  Dodatne informacije in publikacije

  Opravljanje dela ali dejavnosti v vsaj dveh državah članicah po 13. členu Uredbe (ES) 883/2004 (en delodajalec ali en s.p.)

  Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost zaposlene osebe v dveh ali več državah članicah, velja:

  (a) zakonodaja države članice običajnega prebivališča, če ta oseba opravlja znaten del svoje dejavnosti v tej državi članici; ali

  (b) če ta oseba ne opravlja znatnega dela svoje dejavnosti v državi članici običajnega prebivališča:

  (i) zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota podjetja ali delodajalca, če je ta oseba zaposlena pri enem podjetju ali delodajalcu.

   

  Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe v dveh ali več državah članicah, velja:

  (a) zakonodaja države članice običajnega prebivališča, če opravlja znaten del svoje dejavnosti v tej državi članici; ali

  (b) zakonodaja države članice, v kateri je središče interesa njenih dejavnosti, če ne prebiva običajno v eni od držav članic, v katerih opravlja znaten del svoje dejavnosti.

   

  Delodajalci morajo za vsakega delavca, samozaposlene osebe pa zase, pri ZZZS pridobiti potrdilo A1. Potrdilo A1 izkazuje, zakonodaja katere države članice EU s področja socialne varnosti velja za imetnika potrdila A1. Oseba se v obvezna socialna zavarovanja vključi samo v državi članici EU, ki izhaja iz potrdila A1, in sicer skladno z njeno nacionalno zakonodajo.

    

   Pogoji čezmejnega izvajanja storitev delodajalcev

   Delodajalec na podlagi ZČmIS-1 čezmejno izvaja storitev pod pogojem, da:

   1. opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,

   Pogoj je izpolnjen, če:

   • je delodajalec najmanj dva meseca vpisan v Poslovni register Slovenije.
   • ima delodajalec odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in ni blokiran.
   • ima delodajalec, ki zaposluje od pet do deset delavcev, zaposlenega najmanj enega delavca, ki je na tej podlagi neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje ali da ima delodajalec, ki zaposluje več kot deset delavcev, zaposlene najmanj tri delavce, ki so na tej podlagi neprekinjeno vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev, oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje.

   2. ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,

   Pogoj je izpolnjen, če:

   • delodajalcu v zadnjih treh letih pristojni organ Republike Slovenije ni ugotovil več kot eno kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, zaposlovanjem na črno, ocenjevanjem tveganj za varnost in zdravje pri delu, usposabljanjem delavcev za varno delo ali zagotavljanjem varnega delovnega okolja in uporabo varne delovne opreme, za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
    Za delodajalca s področja mednarodnega prevoza se v zvezi z ugotavljanjem kršitev glede delovnega časa uporablja opredelitev hudih kršitev, kot so določene s Prilogo II Uredbe 2016/403/EU v povezavi s 3. točko Priloge I Uredbe 2016/403/EU.
   • delodajalcu v zadnjih treh letih pristojni organ Republike Slovenije ni ugotovil več kot eno kršitev v zvezi z oviranjem ali onemogočanjem vstopa v prostore, onemogočanjem nemotenega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora ali dostavo pisnih pojasnil, dokumentacije oziroma izjave glede predmeta nadzora, skladno z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
   • je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje FURS, višjih od 50 eurov. Če delodajalčeva obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja na podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge ali za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, za katero je obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja že nastala.

   3. se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in

   4. se storitev izvaja za lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve, na podlagi akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo ali v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

    

   Pogoji čezmejnega izvajanja storitev samozaposlenih oseb

   Samozaposlena oseba čezmejno izvaja storitev pod pogoji, da:

   1. opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,

   Pogoj je izpolnjen, če:

   • je samozaposlena oseba že najmanj dva meseca vpisana v Poslovni register Slovenije,
   • ima samozaposlena oseba odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in ni blokiran,
   • je samozaposlena oseba že najmanj 60 dni vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi samozaposlitve,
   • je samozaposlena oseba za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, predlagala obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje FURS, višjih od 50 eurov. Če obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja na podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge ali za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, za katero je obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja že nastala.

   2. se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je samozaposlena oseba registrirana v Republiki Sloveniji in

   3. se storitev izvaja na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve.

    

   Obveznosti delodajalca ali samozaposlene osebe

   Pred začetkom izvajanja, vendar najpozneje na dan začetka izvajanja storitve, delodajalec oziroma samozaposlena oseba vloži vlogo za pridobitev potrdila A1.

   Delavci ali samozaposlene osebe, ki so državljani tretjih držav, lahko čezmejno izvajajo storitve v državah članicah EU le na podlagi veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, izdanega skladno z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji oziroma imajo v Republiki Sloveniji pravico do prostega dostopa na trg dela skladno z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev. Iz tega izhaja, da državljani tretjih držav ne morejo pridobiti potrdila A1 v času zaposlitve ali samozaposlitve zgolj na podlagi potrdila o pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje oziroma enotnega dovoljenja ali izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za prebivanje.

    

   Pogoji za izdajo potrdila A1

   ZZZS vlagatelju, ki običajno opravlja dejavnost v najmanj dveh državah članicah EU, izda potrdilo A1, če:

   1. ima oseba, za katero je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, če ga je napoteni delavec prijavil skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča ali če velja obveznost prijave skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča ali ima urejeno zakonito prebivanje v Republiki Sloveniji v skladu z osmim odstavkom 6. člena ZČmIS-1, če gre za državljana tretje države;

   Za osebo, ki ima sicer prebivališče prijavljeno v drugi državi in je zaposlena pri delodajalcu v Republiki Sloveniji (ali opravlja dejavnost samozaposlene osebe) ter običajno opravlja dejavnost v dveh ali več državah članicah, velja domneva, da ima običajno prebivališče v Republiki Sloveniji in lahko pridobi potrdilo A1 v Republiki Sloveniji.

   2. oseba, za katero je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, nima že veljavnega potrdila A1, ki se delno ali v celoti prekriva z obdobjem na vlogi za potrdilo A1

   3. pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da bo oseba, za katero je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, v obdobju, za katerega se potrdilo A1 izdaja, delo oziroma samozaposlitev predvidoma običajno opravljala v najmanj dveh državah članicah EU;

   4. v času odločanja o vlogi izpolnjuje pogoje za čezmejno izvajanje storitev: tj. delodajalec opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji; delodajalec ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca; samozaposlena oseba opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji in

   5. mu v zadnjih 12 mesecih potrdilo A1 ni bilo:

   • odpravljeno na podlagi pravnomočne ugotovitve tujega pristojnega organa, da se storitev ne izvaja v skladu s podatki na potrdilu A1;
   • odpravljeno na podlagi obvestila IRSD ali FURS iz šestega odstavka 11. člena tega ZČmIS-1, da se storitev izvaja ali se je izvajala v nasprotju s podanimi izjavami iz prvega odstavka 8. člena ali prvega odstavka 9. člena ZČmIS-1;
   • odpravljeno na podlagi pravnomočne ugotovitve tujega pristojnega organa, da delodajalec izvaja storitev kljub neizpolnjenemu pogoju iz 4. točke prvega odstavka 4. člena ZČmIS-1;
   • odpravljeno na podlagi pravnomočne ugotovitve tujega pristojnega organa, da samozaposlena oseba čezmejno izvaja storitev brez sklenjene pogodbe z naročnikom storitve.

   Oseba, za katero vlagatelj pridobi potrdilo A1, lahko običajno opravlja delo ali samozaposlitev največ naslednjih 12 koledarskih mesecev. Potrdilo A1 se lahko izda za največ 12 mesecev. Vlagatelj lahko tudi brez vmesne prekinitve obdobja po koncu 12-mesečnega obdobja pridobi novo potrdilo A1 za isto osebo.

    

   Vloga za izdajo potrdila A1

   Vlagatelj prek državnega portala za podporo poslovnim subjektom (sistem SPOT) vloži vlogo za izdajo potrdila A1, in sicer največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.

   Vloga za izdajo potrdila A1 vsebuje podatke o:

   1. osebnemu imenu, priimku ob rojstvu, spolu, datumu in kraju rojstva, enotni matični številki, državljanstvu delavca oziroma samozaposlene osebe,

   2. naslovu stalnega ali začasnega prebivališča osebe, če ga je napoteni delavec prijavil skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča ali če velja obveznost prijave skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča,

   3. datumu začetka in datumu konca obdobja napotitve delavca ali čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe,

   4. delih in nalogah, ki jih bo napoteni delavec ali samozaposlena oseba opravljala v okviru čezmejnega izvajanja storitev,

   5. vrsti storitve:

   • napotitev na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve,
   • napotitev na podlagi akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo,
   • napotitev v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

        in dejavnosti, 

   6. vlagatelju, njegovemu sedežu oziroma naslovu, matični številki, ter njegove kontaktne podatke,

   7. naročniku storitve in njegovemu naslovu,

   8. državi ali državah članicah, kjer se bo čezmejno izvajala storitev,

   9. univerzalnem pravnem nasledstvu vlagatelja.

    

   Priloge k vlogi

   Vlogi za izdajo potrdila A1 delodajalec priloži kopijo pogodbe o zaposlitvi, z morebitnimi aneksi, ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini, sklenjeno z delavcem, ki ga namerava napotiti, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 

   Splošnih pogojev poslovanja delodajalca, samostojnega podjetnika ali družbe, pogodbe o izvajanju storitev ali internega akta delodajalca, samostojnega podjetnika ali družbe ni več potrebno predložiti k vlogi za izdajo potrdila A1.

   Samozaposlena oseba ne prilaga nobenih prilog.

   Izjave na vlogi

   Vloga za izdajo potrdila A1 vsebuje izjavo iz 3. točke prvega odstavka 9. člena ZČmIS-1 in izjavo vlagatelja, da bo čezmejne storitve izvajal na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom ali akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo.

   Poleg tega mora vlagatelj izpolniti izjavo o transakcijskem računu v tujini, če ga ima. 

    

    

   Pravna podlaga

   Upravna taksa

   Takse prosto.

   Rok za odločitev

   5 delovnih dni od prejema popolne vloge.

   Dodatne informacije in publikacije

   Obveščanje o spremembah obdobja veljavnosti potrdila A1

    

   Vlagatelj je dolžan ZZZS obvestiti o vseh spremembah pogojev, ki se zgodijo v obdobju trajanja čezmejnega izvajanja storitev, zlasti pa v primerih spremembe obdobja veljavnosti potrdila A1.

   Vlagatelj ZZZS obvesti o spremembi obdobja veljavnosti potrdila A1. ZČmIS-1 razlikuje med:

   • obvestilom, ki ga vlagatelj poda med obdobjem trajanja potrdila A1,
   • obvestilom, ki ga vlagatelj poda v roku 6 mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1 in
   • obvestilom, ki ga vlagatelj poda v roku 2 let po poteku veljavnosti potrdila A1.

   V teh primerih se ne izda novo potrdilo A1, ampak na podlagi obvestila vlagatelja ZZZS ustrezno spremeni obdobje veljavnosti potrdila A1. ZZZS vlagatelju izda obvestilo o spremembi obdobja veljavnosti potrdila A1.

   Pravice delavca iz tretjega odstavka 6. člena ZČmIS-1, med njimi pravice do dela prostih dni, praznikov, krajšega dopusta ali krajše odsotnosti z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo se ne štejejo za prekinitev čezmejnega izvajanja storitve oziroma za prekinitev napotitve delavca.

    

   Obvestilo, ki ga vlagatelj poda med obdobjem trajanja potrdila A1 (četrti odstavek 6. člena ZČmIS-1)

    

   V obdobju od izdaje potrdila A1 do pričetka obdobja čezmejnega izvajanja storitve ter v obdobju veljavnosti potrdila A1 vlagatelj ZZZS obvesti,:

   • da napotitev ni bila izvedena ali
   • da je bila napotitev zaključena pred načrtovanim datumom.

   V teh primerih lahko vlagatelj sporoči vsakokratno spremembo obdobja veljavnosti potrdila A1. To pomeni, da vlagatelj lahko za posamezno potrdilo A1 spremembe sporoči večkrat.

   Postopek poteka preko portala SPOT. Vlagatelj (delodajalec ali samozaposlena oseba) spremembo javi z vlogo, ki jo odda preko SPOT.

   Na podlagi obvestila vlagatelja ZZZS ustrezno spremeni obdobje veljavnosti potrdila A1. 

    

   Obvestilo, ki ga vlagatelj poda v roku 6 mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1 (peti odstavek 6. člena ZČmIS-1)

    

   V obdobju šestih mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1 vlagatelj ZZZS obvesti,:

   • da je bil začetek napotitve poznejši od datuma začetka veljavnosti izdanega potrdila A1,
   • da je napotitev predčasno prenehala ali
   • da do napotitve sploh ni prišlo.

   V teh primerih lahko vlagatelj spremembo obdobja veljavnosti sporoči samo enkrat. Rok 6 mesecev se šteje od zadnje veljavnosti potrdila A1.

   Postopek poteka preko portala SPOT. Vlagatelj (delodajalec ali samozaposlena oseba) spremembo javi z vlogo, ki ji odda preko SPOT.

   Na podlagi obvestila vlagatelja ZZZS ustrezno spremeni obdobje veljavnosti potrdila A1. 

    

   Obvestilo, ki ga vlagatelj poda v roku 2 let po poteku veljavnosti potrdila A1 (šesti odstavek 6. člena ZČmIS-1)

    

   V obdobju dveh let po poteku veljavnosti potrdila A1 vlagatelj ZZZS obvesti,:

   • da so bila obdobja napotitve pozneje začeta,
   • da so obdobja napotitve predčasno prenehala ali
   • da do napotitve sploh ni prišlo.

   Ta možnost spremembe obdobja veljavnosti potrdila A1 je določena v primerih, ko se v postopku ugotavljanja lastnosti zavarovanca v skladu z zakonom, ki ureja matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ugotovi drugačno dejansko stanje. Vlagatelj o tem obvesti ZZZS, k obvestilu pa priloži tudi ustrezna dokazila, zbrana v postopku ugotavljanja lastnosti zavarovanca pri ZPIZ.

   Vlagatelj obvestilo poda v dveh letih od datuma poteka veljavnosti potrdila A1. Rok 2 let se šteje od zadnje veljavnosti potrdila A1.

   Ta postopek ne poteka preko portala SPOT, temveč vlagatelj obvestilo skupaj s prilogami pošlje na ZZZS. 

   V katerih primerih se določa zakonodaja in izda potrdilo A1?

   Uredba (ES) 883/2004 določa pravila, po katerih se določi zakonodaja, ki velja za obvezna socialna zavarovanja. Zakonodaja se določa v naslednjih primerih:

   • PO KRAJU OPRAVLJANJA DELA OZIROMA DEJAVNOSTI: Za osebo, ki opravlja dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe v državi članici, velja zakonodaja te države članice. - člen 11(3)(a) Uredbe (ES) 883/2004
     
   • JAVNI USLUŽBENCI: Za javnega uslužbenca velja zakonodaja države članice, v upravi katere je zaposlen. - člen 11(3)(b) Uredbe (ES) 883/2004
     
   • DEJAVNOST NA KROVU MORSKEGA PLOVILA: Dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe, ki se običajno opravlja na krovu morskega plovila, ki pluje pod zastavo države članice, se šteje za dejavnost, ki se opravlja v navedeni državi članici. Za osebo, zaposleno na krovu plovila, ki pluje pod zastavo države članice, in jo za to dejavnost plačuje podjetje ali oseba, katere statutarni sedež ali poslovna enota je v drugi državi članici, velja zakonodaja slednje, če ima v tej državi stalno prebivališče. Podjetje ali oseba, ki izplačuje osebne prejemke, se šteje za delodajalca po tej zakonodaji. - člen 11(4) Uredbe (ES) 883/2004
     
   • LETALSKA POSADKA IN KABINSKO OSEBJE: Dejavnost članov letalske posadke in kabinskega osebja, ki opravljajo potniške ali tovorne storitve v zračnem prometu, se šteje za dejavnost, ki se opravlja v državi članici, v kateri je domača baza, kakor je opredeljena v Prilogi III k Uredbi (EGS) št. 3922/91. - člen 11(5) Uredbe (ES) 883/2004
     
   • OBIČAJNO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V VEČ KOT ENI DRŽAVI ČLANICI (zaposlitev pri več delodajalcih ali več s.p.): Zaposlena ali samozaposlena oseba hkrati ali izmenično opravlja dejavnost v več državah članicah EU. Če so osebe v delovnem razmerju pri več delodajalcih, imajo delodajalci lahko sedež v isti ali v različnih državah EU. - člen 13(1) in 13(2) Uredbe (ES) 883/2004)
     
   • OPRAVLJANJE ZAPOSLITVENE IN SAMOZAPOSLITVENE DEJAVNOSTI V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH EU: Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost zaposlene osebe in dejavnost samozaposlene osebe v različnih državah članicah, velja zakonodaja države članice, v kateri opravlja dejavnost zaposlene osebe, ali, če opravlja tako dejavnost v dveh ali več državah članicah, zakonodaja, ki se določi v skladu s členom 13(1) Uredbe (ES) 883/2004. - člen 13(3) Uredbe (ES) 883/2004
     
   • JAVNI USLUŽBENCI IN ZAPOSLITVENA ALI SAMOZAPOSLITVENA DEJAVNOST V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH EU: Za osebo, ki je kot javni uslužbenec zaposlena v eni od držav članic in opravlja dejavnost zaposlene osebe in/ali samozaposlene osebe v drugi ali v več drugih državah članicah, velja zakonodaja države članice, v upravi katere je zaposlena. - člen 13(4) Uredbe (ES) 883/2004
     
   • IZJEMNI DOGOVOR: Dve ali več držav članic lahko sporazumno določijo izjeme od členov 11 do 15, kadar je to v interesu določenih oseb ali kategorij oseb. Prejemnik pokojnine ali pokojnin po zakonodaji ene ali več držav članic, ki stalno prebiva v drugi državi članici, je lahko na svojo zahtevo izvzet iz uporabe zakonodaje slednje države, razen če zanj ta zakonodaja velja zaradi opravljanja dejavnosti zaposlene ali samozaposlene oseba. Za ta postopek je v Republiki Sloveniji pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. ZZZS izda potrdilo A1, ko je obveščen, da je bil tak sporazum sklenjen. - 16. člen Uredbe (ES) 883/2004

    

   Izdaja potrdila A1

   Vlagatelj za pridobitev potrdila A1 izpolni Vprašalnik za izdajo obrazca A1 in ga skupaj s prilogami pošlje na ZZZS na naslov dolocanje.zakonodaje@zzzs.si.

   Pri vodenju postopka se upošteva Zakon o splošnem upravnem postopku. 

    

   Delo na daljavo

   S 1. septembrom 2023 se uporablja Framework agreement oz. Okvirni sporazum o delu na daljavo, ki ga je soglasno sprejela Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti kot dogovor držav članic EU. 

   Čezmejno delo na daljavo pomeni dejavnost, ki jo je mogoče opravljati na kateri koli lokaciji in bi se lahko izvajala v prostorih ali poslovalnici delodajalca ter:

   • se izvaja v državi članici ali državah članicah, ki niso države članice, v katerih so delodajalčevi prostori ali poslovalnica, in
   • temelji na informacijski tehnologiji, da delavec ostane povezan z delovnim okoljem delodajalca ali podjetja ter deležniki/strankami, da bi izpolnil naloge, ki mu jih je dodelil delodajalec ali stranke v primeru samozaposlenih oseb.

   Za osebo, ki običajno opravlja čezmejno delo na daljavo in je zajeta v 2. členu Okvirnega sporazuma, bo na zahtevo na podlagi člena 16 (1) Uredbe 883 veljala zakonodaja države, v kateri ima delodajalec sedež ali poslovalnico, če oseba čezmejno delo na daljavo v državi stalnega prebivališča opravlja manj kot 50% celotnega delovnega časa.

   Primeri, za katere velja, da spadajo v okvir zgornje opredelitve čezmejnega dela na daljavo:

   • Prebivalec Belgije je zaposlen pri nizozemskem delodajalcu. Tri dni na teden obiskuje stranke na Nizozemskem, dva dni na teden pa od doma opravlja administrativne naloge in ureja dokumentacijo.
   • Prebivalec Nemčije je zaposlen pri francoskem delodajalcu. Tri dni na teden dostavlja pakete francoskim strankam (po Franciji se vozi s svojim kombijem), dva dni na teden pa izključno od doma opravlja vlogo vodje kadrovske službe v podjetju.

   Delavec in delodajalec se morata o začasnem delu na daljavo v drugi državi članici izrecno dogovoriti, pri čemer morata upoštevati nacionalne predpise s tega področja.

   Vložitev zahtevka:

   Zahtevek se predloži v skladu s členom 18 Uredbe 987, in sicer pri pristojnemu organu ali organu, ki ga pristojni organ imenuje, v državi članici, katere zakonodaja naj bi se uporabljala na zahtevo delavca ali zadevne osebe. V Republiki Sloveniji je to Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

   Več informacij je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

    

   Ureditev zavarovanja oseb, ki so zaposlene v drugi državi članici EU

   Osebe, ki so zaposlene v drugi državi članici EU in je zanje določena uporaba zakonodaje Republike Slovenije, se na podlagi zaposlitve, sklenjene v drugi državi članici EU, v Sloveniji zavarujejo s polnim delovnim časom oziroma do polnega delovnega časa. Zavezanec za prijavo zavarovanja in plačilo prispevkov je v tem primeru sam zavarovanec.

   Zavarovanje se uredi po eni od podlag:

   PodlagaLastnosti statusa
   113 – sočasna zaposlitev v drugi državi članici EU nad polnim delovnim časom 
   • sedež delodajalca je v drugi državi članici EU, EGP ali Švici
   • delo se opravlja v drugi državi EU, EGP, Švici ali v Republiki Sloveniji,
   • zavarovanje nad polnim delovnim časom,
   • do polnega delovnega časa je lahko zavarovan na podlagi delovnega razmerja v RS ali tudi v kombinaciji z zaposlitvijo v EU, EGP ali Švici
    
   114 – zaposlitev po pogodbi s tujim delodajalcem iz druge države članice EU, ko zavarovanec opravlja delo v Republiki Sloveniji 
   • sedež delodajalca je v drugi državi članici EU, EGP ali Švici
   • delo se opravlja v Republiki Sloveniji,
   • zavarovanje v Republiki Sloveniji do polnega delovnega časa ali za polni delovni čas.
    
   115 – sočasna zaposlitev v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa 
   • sedež delodajalca je v drugi državi članici EU,
   • delo se opravlja v drugi državi članici EU,
   • zavarovanje v Republiki Sloveniji do polnega delovnega časa,
   • zavarovanje s to podlago ne more biti samostojno – če preneha delovno razmerje s krajšim delovnim časom v Republiki Sloveniji, se izvede nov postopek določitve zakonodaje.
    
   119 – samozaposlitev v drugi državi članici EU 
   • registracija samostojne dejavnosti v drugi državi članici EU,
   • zavarovanje v Republiki Sloveniji do polnega delovnega časa, če gre za sočasno zaposlitev v kombinaciji z zaposlitvijo s krajšim delovnim časom v Republiki Sloveniji, oziroma
   • zavarovanje s polnim zavarovalnim časom, če je registracija samozaposlitve v EU, delo pa se opravlja na območju Republiki Sloveniji.
    
   120 – družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe 
   • registracija družbe in vodenja poslov v drugi državi članici EU,
   • zavarovanje do polnega delovnega časa, če gre za sočasno zaposlitev v kombinaciji z zaposlitvijo s krajšim delovnim časom v Republiki Sloveniji, oziroma
   • zavarovanje s polnim zavarovalnim časom, če je registracija družbe v EU, delo pa se opravlja na območju Republiki Sloveniji,
   • zavarovanje samo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo, nimajo zavarovanja za
   • primer brezposelnosti.
    

    

   Pravna podlaga

   • Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, s spremembami

   Upravna taksa

   Takse prosto.

   Rok za odločitev

   60 dni od prejema popolne vloge

   Dodatne informacije

   Pravice delavcev in samozaposlenih oseb, napotenih na delo v Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Združene države Amerike, Korejo, Kanado, Quebec in Argentino urejajo bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju.

   Postopke napotitve in uveljavljanja pravic oseb, napotenih na delo v Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Združene države Amerike in Korejo določa Navodilo za izvajanje napotitve na delo na podlagi bilateralnih sporazumov o socialni varnosti.

   Delodajalec, zaposlena ali samozaposlena oseba pred napotitvijo na delo v Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo ali Črno goro najbližji območni enoti (OE) ZZZS predloži pravilno izpolnjen Vprašalnik za delodajalce - splošni.

   Delodajalec, zaposlena ali samozaposlena oseba pred napotitvijo na delo v Združene države Amerike oz. pred napotitvijo umetnikov ali članov gostujoče skupine v ZDA predloži na ZZZS, OE Ljubljana, Oddelku za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Mala ulica 3 ali pošlje na naslov ZZZS, OE Ljubljana, Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana pravilno izpolnjen: Vprašalnik za delodajalce v primeru napotitve na delo v ZDA oz. Vprašalnik za delodajalce v primeru napotitve umetnikov ali članov gostujoče skupine v ZDA.

   V primeru morebitnih stroškov zdravljenja v ZDA ti so stroški zelo visoki, ZZZS pa jih lahko povrne do povprečne cene teh storitev v Sloveniji, saj navedeni sporazum ne krije zdravstvenih storitev. Pogodba o zaposlitvi mora na podlagi 209. člena Zakona o delovnih razmerjih vsebovati tudi določila o dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini. Takšna zavarovanja ponujajo komercialne zavarovalnice in še posebej v primeru napotitve na delo v ZDA priporočamo, da se uredi tudi takšno zavarovanje.

   Dne1. 10. 2019 je začel veljati bilateralni sporazum z Republiko Korejo, ki ureja pravice napotenih delavcev in samozaposlenih oseb ter oseb, ki sočasno delajo ali opravljajo dejavnost v obeh pogodbenicah. Delodajalec, zaposlena ali samozaposlena oseba pred napotitvijo na delo v Korejo oz. pred začetkom opravljanja sočasnih dejavnosti v obeh državah predloži na ZZZS, OE Ljubljana, Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Mala ulica 3 ali pošlje na naslov ZZZS, OE Ljubljana, Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana pravilno izpolnjen: Vprašalnik za delodajalce v primeru napotitve v Korejo oziroma Vprašalnik za določitev zakonodaje - Koreja.

   Na navedeni podlagi pristojna OE ZZZS izda, glede na državo napotitve, ustrezno potrdilo, s katerim napoteni delavec uveljavlja pravice.

   V primeru napotitve na delo v Kanado, Quebec ali Argentino se obrnite na pristojno enoto ZPIZ-a, saj so oni pristojni za reševanje takih zahtevkov.

   Pravna podlaga

   Upravna taksa

   Takse prosto

   Rok za odločitev

   15 dni od prejema popolne vloge

   Dodatne informacije in publikacije

   Postopke napotitve in uveljavljanja pravic določa Navodilo za izvajanje napotitve na delo v države, za katere ne veljajo evropski pravni red ali bilateralni sporazumi o socialni varnosti.

   Tudi pri napotitvi v te države mora delodajalec, zaposlena ali samozaposlena oseba pred napotitvijo najbližji območni enoti ZZZS predložiti pravilno izpolnjen Vprašalnik za delodajalce - splošni.

   V primeru napotitve na delo v tretje države ZZZS na izda potrdila za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev.

   Več o pravicah do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini.

   Pravna podlaga

   • Navodilo za izvajanje napotitve na delo v države, za katere ne veljajo evropski pravni red ali bilateralni sporazumi o socialni varnosti

   Upravna taksa

   Takse prosto

   Rok za odločitev

   15 dni od prejema popolne vloge

   Dodatne informacije in publikacije