Obmejni delavci

Obmejni delavec oziroma delovni migrant je delavec s stalnim prebivališčem v eni državi, ki je zaposlen ali pa opravlja delo v drugi državi in se vsak dan oziroma najmanj enkrat tedensko vrača v državo stalnega prebivališča.

Zavarovana oseba, ki ima status obmejnega delavca, uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev tako v državi stalnega bivanja kot v državi zaposlitve, in sicer na način in v obsegu, kot to določa zakonodaja obeh držav.

Zavarovani osebi status obmejnega delavca določi pristojni nosilec zdravstvenega zavarovanja v državi zaposlitve, ki za obmejnega delavca izda ustrezno potrdilo in pošlje v potrditev pristojnemu nosilcu v državo stalnega bivanja. To pomeni, da delavcu, ki je zaposlen v Republiki Sloveniji in ima stalno prebivališče v državi članici EU, EGP, Švici, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji status obmejnega delavca določi pristojna območna enota ZZZS, ki v primeru upravičenosti izda določeno potrdilo na podlagi pravnega reda EU oz. meddržavnega sporazuma.