Pravica do nadomestila

Kdo je upravičen do nadomestila plače

Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovanci, ki so v delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic, vrhunski športniki in vrhunski šahisti, rejniki ter kmetje, če so za to pravico zavarovani, pod določenimi pogoji pa tudi brezposelne osebe, in sicer, če jim je bila pravica do denarnega nadomestila priznana še pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati z dnem 31. 5. 2012.

Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati

Na podlagi ugotovitve osebnega zdravnika oziroma imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije imajo zavarovanci pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela.

Več o tem…

Višina nadomestila plače

Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in trajanja začasne zadržanosti od dela ter načina valorizacije.

Več o tem…

Obveščanje upravičencev

ZZZS posreduje obvestilo o izplačilu nadomestila vsem vlagateljem individualnih zahtevkov. Vlagateljem zahtevkov za refundacijo nadomestila plače pa se obvestila posredujejo le, če znesek priznane refundacije ni enak znesku, ki je naveden na zahtevku za refundacijo.

Pravna podlaga

Vloga in priloge

  • Ustrezno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
  • V primeru darovanja krvi: predpisani obrazec, ki potrjuje, da je zavarovanec daroval kri.

Upravna taksa

Takse prosto.

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS

Dodatne informacije in publikacije