Obrazci in način vložitve vloge

Obrazci za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih

Prijave podatkov za obvezna socialna zavarovanja, to je za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti, se pošiljajo na obrazcih M, ki so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Ti obrazci so:

 • Obrazec M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o prijavi;
 • Obrazec M-3 (sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o spremembi;
 • Obrazec M-2 (odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o odjavi;
 • Obrazec M-12 (prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni);
 • Obrazec M-DČ (prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju in *zavarovanju za dolgotrajno oskrbo družinskih članov).

Vsak od navedenih obrazcev M se izpolnjuje v dveh izvodih. Prvi izvod obrazca zadrži ZZZS oz. ga posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če gre za prijavo, spremembo ali odjavo v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, drugi izvod (potrdilo) pa ZZZS vrne zavezancu za prijavo.

Način vložitve prijav, sprememb in odjav

Kadar prijavo, odjavo ali spremembo vloži zavezanec za prijavo, ki je fizična oseba, to lahko stori z obrazcem v papirni obliki na najbližji območni enoti ali izpostavi ZZZS, ali po pošti. Če fizična oseba razpolaga s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko prijavo, odjavo ali spremembo kot priponko pošlje po elektronski pošti na območno enoto ZZZS. Zavezancem so na tej spletni strani spodaj na voljo elektronsko oblikovani obrazci M (v obliki PDF).

Kadar je zavezanec za prijavo fizična ali pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, pa prijavo, spremembo in odjavo vloži v elektronski obliki, prek portala SPOT. Več o urejanju obveznih socialnih zavarovanj prek sistema SPOT si lahko preberete tukaj.

Obrazec M-1 (prijava v zavarovanje) in navodilo za izpolnjevanje

Z obrazcem M-1 zavezanec prijavi zavarovanca v obvezna socialna zavarovanja.

Prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M-1 mora zavezanec za prijavo vložiti v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje. Prijavo v zavarovanje se lahko vloži tudi pred nastankom pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje, in sicer največ 30 dni pred nastankom pravnega razmerja.

Izjema od zgornjega pravila velja za prijavo delavca. Po drugem odstavku 45. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Posebnosti glede prijav v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 • Vložitev prijave v zavarovanje v roku 30 dni. Oseba, ki se prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje pridobi lastnost zavarovanca z dnem vložitve prijave v zavarovanje oziroma največ za 30 dni pred dnevom vložitve te prijave, vendar ne prej, kot z datumom 1. 1. 2014 (datum uveljavitve ZMEPIZ-1), če v tem obdobju ni bila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana na drugi podlagi. Navedeno pomeni, da oseba, ki se želi prostovoljno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko vloži prijavo v zavarovanje za največ 30 dni nazaj od trenutka, ko se zglasi pri prijavno odjavni službi ZZZS.
 • Vložitev prijave v zavarovanje v roku, ki je daljši od 30 dni. Če pa oseba dokaže, da prijave v zavarovanje ni mogla pravočasno vložiti zaradi postopkov pri nosilcih javnih pooblastil oziroma sodiščih, od poteka katerih je odvisen datum vložitve prijave v zavarovanje, lahko pridobi lastnost zavarovanca tudi za čas, ki je daljši od 30 dni pred vložitvijo prijave, vendar največ z datumom pričetka zavarovanja 1. 1. 2014 (datum uveljavitve ZMEPIZ-1), če v tem času ni bila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana po drugi podlagi. Dokazila o postopkih, ki so se vodili pri nosilcih javnih pooblastil, zaradi katerih oseba ni pravočasno vložila prijave v zavarovanje so odločbe, sodbe, sodne poravnave ipd., ki so jih izdali nosilci javnih pooblastil (npr. odločba Zavoda RS za zaposlovanje, s katero je bilo odločeno o pravici do nadomestila zaradi brezposelnosti, sodba delovnega in socialnega sodišča v delovnopravnem sporu, s katero je bilo odločeno o zakonitosti prenehanja delovnega razmerja in podobno).
 • Vložitev prijave v zavarovanje za razliko do polnega delovnega časa. Oseba, ki se prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje za razliko do polnega delovnega oz. zavarovalnega časa pridobi lastnost zavarovanca od dneva začetka dela z delovnim razmerjem s krajšim delovnim časom, vendar največ za dve leti nazaj od dneva vložitve prijave.

Obrazec za izpolnjevanje in/ali tiskanje, navodila za uporabo:

Obrazec M-1

Navodila za uporabo obrazcev M v obliki PDF

Navodilo za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Navodilo za izpolnjevanje obrazca s seznamom obveznih podatkov glede na šifro podlage za zavarovanje

V dokumentu so navodila za izpolnjevanje posamezne rubrike obrazca M-1 s seznamom, kateri podatki morajo biti izpolnjeni pri prijavi zavarovanca po določeni šifri podlage za zavarovanje

Priloga k prijavi v zavarovanje po podlagi 048

Prijavi v zavarovanje po podlagi 048 je potrebno priložiti zgornjo izjavo o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po drugi podlagi.

Priloga k Prijavi v zavarovanje po podlagi 007

Prijavi v zavarovanje po podlagi 007 je potrebno priložiti zgornjo izjavo zavarovanca glede vključenosti v obvezno zavarovanje na področju EU.

Izjava o naslovu za pošiljanje kartice zdravstvenega zavarovanja

Če gre za prvo prijavo zavarovanca v zdravstveno zavarovanje in zavarovanec nima uradno prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji, se prijavi v zavarovanje priloži zgornja izjava o naslovu za pošiljanje prve kartice zdravstvenega zavarovanja.

Obrazec M-3 (spremembe podatkov v zavarovanju) in navodilo za izpolnjevanje

Z obrazcem M-3 zavezanec za prijavo sporoča spremembe določenih podatkov v nezaključenem (odprtem) zavarovanju in spremembe določenih podatkov v že zaključenem (zaprtem) zavarovanju.

Z obrazcem M-3 zavezanec sporoča tudi popravke podatkov, ki so bili napačno izpolnjeni v določenih rubrikah že vloženega obrazca M-1 (prijava v zavarovanje) ali M-3.

Zavezanec za prijavo mora spremembe podatkov v zavarovanju sporočiti v roku osem dni od nastanka spremembe oz. ugotovitve napake v že sporočenem podatku.

Obrazec za izpolnjevanje in/ali tiskanje in navodila za uporabo:

Obrazec M-3

Navodila za uporabo obrazcev M v obliki PDF

Navodilo za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-3

Obrazec M-2 (odjava iz zavarovanja) in navodilo za izpolnjevanje

Z obrazcem M-2 zavezanec za prijavo odjavi zavarovanca, ki ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje, iz obveznih socialnih zavarovanj.

Z obrazcem M-2 zavezanec tudi razveljavi (stornira) obstoječe nezaključeno (odprto) zavarovanje.

Zavezanec za prijavo mora odjavo iz zavarovanja vložiti v roku osem dni od prenehanja pogojev za zavarovanje oz. ugotovitve, da so bili sporočeni napačni podatki v določenih rubrikah, ki se lahko popravijo le z vložitvijo odjave in nove prijave v zavarovanje.

Odjavo lahko zavezanec za prijavo vloži tudi 30 dni v naprej, torej pred datumom prenehanja zavarovanja. 

Odjava delavca iz zavarovanja zaradi upokojitve (tretji odstavek 45. člena ZMEPIZ-1)

Delodajalec lahko za delavca vloži odjavo iz zavarovanja v roku 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja pod naslednjimi pogoji:

 • da pogodba o zaposlitvi preneha na podlagi sporazuma oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca,
 • da delavec izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine (potrdilo ZPIZ-a),
 • da je delavec vložil zahtevo za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine (potrdilo ZPIZ-a).

Obrazec za izpolnjevanje in/ali tiskanje in navodila za uporabo:

Obrazec M-2

Navodila za uporabo obrazcev M v obliki PDF

Navodilo za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2

Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)

Obrazec za prijavo in odjavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je objavljen v Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pojasnilo 5. točke 17. člena ZZVZZ

Obrazec za izpolnjevanje in/ali tiskanje in navodila za uporabo:

Obrazec M12

Navodilo za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M12

Prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju in * zavarovanju za dolgotrajno oskrbo družinskih članov (obrazec M-DČ)

Z obrazcem M-DČ se prijavi ali odjavi v zavarovanje družinskega člana ali sporoči spremembe med zavarovanjem. Več o zavarovanju si lahko preberete tukaj.

Obrazec za izpolnjevanje in/ali tiskanje in navodila za uporabo:

Obrazec M-DČ

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-DČ

Navodilo za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Izjava o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po drugi podlagi (zakonec,...)

Izjava o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po drugi podlagi (starš)

Kategorije zavarovanih oseb

Kategorije zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju in dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovane osebe so opisana tukaj.

Predvideni rok za odločitev

V primeru spora glede lastnosti zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju je skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih od vložitve popolne vloge.

Upravna taksa

Takse prosto.

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS