Neposredno izplačilo po prenehanju delovnega razmerja

Zavarovancu, ki mu je med trajanjem zadržanosti od dela prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo še za največ 30 dni začasne zadržanosti od dela po prenehanju delovnega razmerja. Če je zadržanost od dela posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pripada zavarovancu nadomestilo tudi po prenehanju delovnega razmerja, in sicer dokler ni spet zmožen za delo. Za odobritev zadržanosti od dela po prenehanju delovnega razmerja je pristojen imenovani zdravnik oz. zdravstvena komisija ZZZS, ki o svoji odločitvi izda odločbo.

Postopek uveljavljanja pravice

 1. Ureditev ustreznega zavarovanja

  Zavarovanec, ki mu je bila s strani imenovanega zdravnika ZZZS odobrena začasna zadržanost od dela po prenehanju delovnega razmerja, mora navedeno dejstvo sporočiti na območno enoto ali izpostavo ZZZS, kjer bo uveljavljal pravico do nadomestila plače, da se ustrezno uredi zavarovanje (zavarovalna podlaga 012). Prenehanje delovnega razmerja se dokazuje z odjavo iz obveznega zavarovanja oziroma z ustreznim dokazilom o prenehanju delovnega razmerja.

 2. Izdan elektronski bolniški list

  Šele na podlagi urejenega zavarovanja in izdane odločbe imenovanega zdravnika oz. zdravstvene komisije ZZZS, bo lahko izbrani osebni zdravnik izdal elektronski bolniški list (eBOL), na podlagi katerega bo mogoče zahtevati izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanec sam poskrbi, da njegov osebni zdravnik izda eBOL. Če je delovno razmerje prenehalo delavcu, ki v  Sloveniji nima ne prebivališča in ne izbranega osebnega zdravnika, mu t.i. modri bolniški list izda območna enota ZZZS.

 3. Vložitev vloge za izplačilo nadomestila

  Zavarovanec mora po koncu koledarskega meseca na območno enoto ali izpostavo ZZZS, na kateri si je urejal zavarovanje po zavarovalni podlagi 012,  predložiti izpolnjeno vlogo, in sicer za vsak koledarski mesec ločeno vlogo.

  Vloga za izplačilo nadomestila:

  Vloga za nadomestilo - podlaga 012   PDF

Na papir izpisanega vizualiziranega elektronskega Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) k vlogi ni potrebno priložiti. Vlogo zavarovanec lastnoročno podpiše in jo na območno enoto ali izpostavo ZZZS posreduje osebno, po pošti ali skenirano v elektronski predal sedeža območne enote. Naslovi elektronskih predalov območnih enot so objavljeni na spletni strani ZZZS.

V zadevo elektronske pošte, s katero se posreduje skenirano vlogo na ZZZS, zavarovanec navede, da gre za vlogo za direktno izplačilo nadomestila in naziv konkretne organizacijske enote oziroma izpostave ZZZS, na katero želi posredovati vlogo.

1. primer: Zavarovanec iz območja Maribora izpolni, izpiše, podpiše vlogo in jo skenira. Elektronsko pošto posreduje na elektronski predal ZZZS Območne enote Maribor (OEMB@zzzs.si) in v zadevo elektronske pošte navede ''Vloga za izplačilo nadomestila po prenehanju delovnega razmerja  - sedež OE Maribor''.

2. primer: Zavarovanec iz območja Domžal izpolni, izpiše, podpiše vlogo in jo skenira. Elektronsko pošto posreduje na elektronski predal ZZZS Območne enote Ljubljana (OELJ@zzzs.si) in v zadevo elektronske pošte navede ''Vloga za izplačilo nadomestila po prenehanju delovnega razmerja - Izpostava Domžale''.
Če vlogo izpolni in podpiše pooblaščenec, mora biti k vlogi priloženo tudi pooblastilo zavarovanca. 

ZZZS opravi obračun nadomestila, ki ga zavarovancu izplača v roku 15 dni od prejema popolne vloge in vseh potrebnih podatkov za obračun. V primeru, da zavarovanec vloži vlogo za izplačilo nadomestila pred koncem meseca, v katerem je bila zadržanost v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, se rok za izplačilo nadomestila prične šteti prvi dan koledarskega meseca po mesecu zadržanosti.  

ZZZS izplača nadomestilo, zmanjšano za davke in prispevke, ki pa jih ZZZS ob izplačilu nadomestila nakaže na ustrezne podračune FURS.

Prijava na Zavod RS za zaposlovanje

Zavarovanec se lahko v 8 dneh od prenehanja zadržanosti (staleža) oziroma od prenehanja pravice do nadomestila po prenehanju delovnega razmerja prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje.