Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja

Za prijavo oseb v obvezna socialna zavarovanja, ki vključuje tudi obvezno zdravstveno zavarovanje in obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo , veljajo enotni postopki. Poleg prijave v zavarovanja, postopki vključujejo tudi odjave in spremembe podatkov o zavarovanjih.

ZZZS izvaja naloge prijavne službe za obvezna socialna zavarovanja.

Največja skupina zavezancev za prijavo oseb v obvezna socialna zavarovanja so poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. To so delodajalci, samostojni podjetniki in osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost. Delodajalce zakonodaja zavezuje, da urejajo prijave, odjave in spremembe podatkov za svoje delavce. Ostali zgoraj navedeni zavezanci to urejajo zase.

Poslovni subjekti morajo postopke obvezno izvajati elektronsko preko slovenske poslovne točke SPOT, kar je določeno v devetem odstavku 7. člena v povezavi s 109. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Na enak način lahko prijave in odjave zavarovanj ter spremembe podatkov zavarovanj zase urejajo družbeniki in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe. Prek sistema SPOT je možno urejati tudi zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Obvezna socialna zavarovanja se obvezno ureja prek sistema SPOT za osebe po naslednjih podlagah:

PodlagaOpis
001Osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu; pri podružnicah tujih poslovnih subjektov; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije; 1. in 2. odstavek 14. člena ZPIZ-2, 1. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 1. točka 8. člena ZSDP-1, 1. in 3. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
002Delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovani v državi, v katero so bili poslani; 3. odstavek 14. člena ZPIZ-2, 2. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 2. točka 8. člena ZSDP-1, 1. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
005Samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko oziroma drugo dovoljeno dejavnost; 15. člen ZPIZ-2, 5. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 4. točka 8. člena ZSDP-1, 5. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
013Osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko oziroma drugo dovoljeno dejavnost; 1. odstavek 14. člena ZPIZ-2, 1. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 1. točka 8. člena ZSDP-1, 1. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
019Osebe, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo poklicno dejavnost; 15. člen ZPIZ-2, 5. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 4. točka 8. člena ZSDP-1, 5. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
029Osebe, ki so v delovnem razmerju na območju Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost; 1. odstavek 14. člena ZPIZ-2, 1. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 1. točka 8. člena ZSDP-1, 1. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
034Udeleženci javnih del; 1. odstavek 14. člena ZPIZ-2, 1. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 1. točka 8. člena ZSDP-1, 1. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
036Osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih; 1. odstavek 14. člena ZPIZ-2, 1. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 1. točka 8. člena ZSDP-1, 1. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
084Osebe na poklicni rehabilitaciji med delovnim razmerjem; 1. odstavek 14. člena ZPIZ-2, 13. točka 9. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, 1. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
085Mati z otrokom, ki dela s krajšim delovnim časom po posebnih predpisih; 1. odstavek 14. člena ZPIZ-2, 1. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 1. točka 8. člena ZSDP-1, 1. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD
101Osebe, ki na območju Slovenije opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost po nastanku invalidnosti I. kategorije; 15. člen ZPIZ-2) – samo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje


Družbeniki in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe, lahko prek portala SPOT urejajo obvezna socialna zavarovanja zase po naslednjih šifrah podlag za zavarovanje:

PodlagaOpis
040Družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe; 16. člen ZPIZ-2, 6. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 7. točka 8. člena ZSDP-1) – obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo
102Družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe po nastanku invalidnosti I. kategorije; 16. člen ZPIZ-2) – samo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
112Obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti za poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu; 6. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD) – samo zavarovanje za primer brezposelnosti, za zavarovanja pred 21.1.2018. Za pravna razmerja, nastala po 21.1.2018, vključitev v zavarovanje s podlago 112 ni več možno


Za družbenike ne velja obveznost, ampak zgolj možnost urejanja zavarovanja po navedenih šifrah podlag za zavarovanje prek SPOT. Zavarovanja lahko še vedno urejajo na papirnih M obrazcih.

Poleg tega je možno prek sistema SPOT urejati tudi zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (šifra podlage za zavarovanje 050) po 17. in 18. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Na kakšen način?

Vloge se lahko pripravijo z vnosom podatkov na spletnem portalu SPOT, ali preko kadrovskega vmesnika, ki omogoča elektronski prenos podatkov iz kadrovske aplikacije pri delodajalcu, v sistem SPOT in naprej na ZZZS.

Zavezanci lahko vlogo podajo tudi na eni od točk SPOT, kjer elektronsko vlogo po njegovem pooblastilu pripravi uslužbenec točke SPOT.

Potrebna informacijska oprema in prijava

Za uporabo spletnega portala SPOT uporabnik potrebuje računalnik s spletnim brskalnikom, dostop do interneta, digitalno potrdilo in optični čitalec (skener). Vlogo lahko odda zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), ali pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblastil za izvajanje postopkov na SPOT. Pooblastilo lahko v pisni obliki odda na točki SPOT. Obrazec za pooblastilo je dostopen na tej povezavi. Zastopnik delodajalca lahko pooblastilo uredi tudi v elektronski obliki na portalu SPOT, za kar potrebuje digitalno potrdilo.

Za uporabo kadrovskega vmesnika delodajalec potrebuje aplikacijo, ki omogoča pošiljanje elektronskih vlog v sistem SPOT in je bila predhodno preverjena ter digitalno potrdilo. Pred začetkom uporabe vmesnika mora delodajalec poslati prijavo, kot je navedeno v navodilu, ki je dostopno na tem mestu.

V katerih primerih elektronsko izvajanje postopkov ni možno

Urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek sistema SPOT ni možno, če je poslovni subjekt že izbrisan. Zato naj poslovni subjekti, ki bodo izbrisani iz Poslovnega registra Slovenije, prek SPOT sistema že pred izbrisom uredijo tudi odjave iz obveznih socialnih zavarovanj. Po izbrisu lahko te postopke urejajo le še na papirnih obrazcih, ki jih prinesejo ali pošljejo po pošti na najbližjo območno enoto ali izpostavo ZZZS.

Na koga se lahko obrnem za pomoč?

Vsebinsko pomoč zagotavljata uporabnikom ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Kontaktni podatki so na voljo na tej spletni strani.

Tehnično pomoč uporabnikom nudi Enotni kontaktni center na elektronskem naslovu ekc@gov.si in telefonski št. 080 2002. Tehnična pomoč je zagotovljena od ponedeljka do petka, od 8:00 do 22:00 ure.

Vsebinske informacije o postopkih prijave oseb v obvezna socialna zavarovanja so na voljo na tej spletni strani.