Uveljavljanje pravice do nadomestila samostojnih zavezancev

Postopek uveljavljanja pravice

Pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja z individualnim zahtevkom uveljavljajo:

  • zavarovanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost;
  • družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe;
  • vrhunski športniki in šahisti;
  • kmetje, če so za to pravico zavarovani;
  • osebe, zaposlene pri tujih delodajalcih, vključene v obvezno zavarovanje v RS.

Vloga za izplačilo nadomestila

Samostojni zavezanec, ki je upravičen do nadomestila za čas začasne zadržanosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, na ZZZS posreduje posebno pisno vlogo ob koncu meseca, v katerem je imel zadržanost od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS lahko obračuna nadomestilo za določeni mesec zadržanosti šele po izteku koledarskega meseca zadržanosti, saj mora poteči celotno obdobje zadržanosti iz elektronskega potrdila o zadržanosti in mora biti zaradi zagotovitve pravilnega obračuna obveznega zdravstvenega prispevka znan status zavarovane osebe za celotni koledarski mesec. 

Vloga za nadomestilo  Vloga za nadomestilo - pdf

Na papir izpisanega vizualiziranega elektronskega Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) oziroma elektronskega Potrdila o darovanju krvi (ePODK) k vlogi ni potrebno priložiti. V primeru sobivanja z otrokom je obvezna priloga potrdilo o sobivanju. Vlogo samostojni zavezanec lastnoročno podpiše in jo na območno enoto ali izpostavo ZZZS posreduje osebno, po pošti ali skenirano v elektronski predal sedeža območne enote. Naslovi elektronskih predalov območnih enot so objavljeni na spletni strani ZZZS.

V zadevo elektronske pošte, s katero se posreduje skenirano vlogo na ZZZS, samostojni zavezanec navede, da gre za vlogo za direktno izplačilo nadomestila in naziv konkretne organizacijske enote oziroma izpostave ZZZS, na katero želi posredovati vlogo.

1. Primer: Samostojni zavezanec iz območja Maribora izpolni, izpiše, podpiše vlogo in jo skenira. Elektronsko pošto posreduje na elektronski predal ZZZS Območne enote Maribor (OEMB@zzzs.si) in v zadevo elektronske pošte navede ''Vloga za direktno izplačilo nadomestila - sedež OE Maribor''.

2. Primer: Samostojni zavezanec iz območja Domžal izpolni, izpiše, podpiše vlogo in jo skenira. Elektronsko pošto posreduje na elektronski predal ZZZS Območne enote Ljubljana (OELJ@zzzs.si) in v zadevo elektronske pošte navede ''Vloga za direktno izplačilo nadomestila - Izpostava Domžale''.

Če vlogo izpolni in podpiše pooblaščeni računovodski servis, mora biti k vlogi priloženo tudi pooblastilo samostojnega zavezanca.

Podatki za obračun nadomestila in pogoj oddaje OPSV za mesec zadržanosti

Podatke o osnovi za nadomestilo plače in osnovi, po kateri bi bil samostojni zavezanec zavarovan, če ne bi bil zadržan od dela (t.i. limit), ZZZS v elektronski obliki pridobi od FURS. Samostojni zavezanec mora na FURS pravočasno oddati elektronski obračun prispevkov za socialno varnost (OPSVZ, OPSVL, OPSVK, OPSVP ali OPSVT) za mesec zadržanosti.

ZZZS opravi obračun nadomestila, ki ga samostojnemu zavezancu izplača v roku 15 dni od prejema popolne vloge in vseh potrebnih podatkov za obračun. V primeru, da samostojni zavezanec vloži vlogo za izplačilo nadomestila pred koncem meseca, v katerem je bila zadržanost v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, se rok za izplačilo nadomestila prične šteti prvi dan koledarskega meseca po mesecu zadržanosti.  

ZZZS izplača nadomestilo, zmanjšano za davke in prispevke, ki pa jih ZZZS ob izplačilu nadomestila nakaže na ustrezne podračune FURS.

Izenačitev pravice do nadomestila za samostojne zavezance z osebami v delovnem razmerju

Nadomestilo plače se v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, pod enakimi pogoji kot za delavca, od 81. delovnega dneva dalje izplača tudi v primerih nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom ter v primeru recidiva, če gre za nezmožnost za delo samostojnega zavezanca. Prav tako samostojnemu zavezancu pripada nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri.

Samozaposleni niso upravičeni do nadomestila za začasno zadržanost od dela po prenehanju statusa samostojnega zavezanca (2. in 3. odstavek 34. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Obveščanje FURS o zadržanosti od dela

Samostojnim zavezancem na FURS vizualiziranih in na papir izpisanih eBOL in ePODK ni več potrebno predložiti, saj jih na FURS v elektronski obliki posreduje ZZZS. Samostojni zavezanci posredujejo na FURS le kopije potrdil o sobivanju.

Zadržanje pravic nerednim plačnikom

Za samostojne zavezance velja določba 36. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), po kateri se samostojnim zavezancem ter njihovim družinskim članom (razen otrokom) v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, med drugim zadrži tudi njihova pravice do nadomestila plače, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Samostojni zavezanec lahko uveljavi pravico do nadomestila plače potem, ko nima zadržanih pravic iz obveznega zavarovanja. 

Več informacij o pogojih za zadržanje in pravic in odpravo zadržanja je v povezavi: Zadržanje pravic nerednim plačnikom prispevkov od 1.1.2024 dalje.

Obračun prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

V primeru, da je samostojni zavezanec (samozaposleni oziroma lastnik podjetja) na podlagi ugotovitve osebnega zdravnika oziroma imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije začasno zadržan od dela v breme ZZZS, mora samostojni zavezanec na ustreznem obrazcu (OPSVZ, OPSVL, OPSVK, OPSVP ali OPSVT), ki ga odda elektronsko na FURS, označiti, da je začasno zadržan od dela v breme ZZZS. Na podlagi teh podatkov se obveznost za plačilo prispevkov evidentira le za čas, ko mora zavezanec sam zase plačati prispevke. V tem času torej samostojni zavezanec ni dolžan obračunati prispevkov in tudi ni bremenitve iz tega naslova s strani FURS. Dolg iz prispevkov samostojnemu zavezancu v času začasne zadržanosti od dela v breme ZZZS ne nastaja.

Refundacija nadomestila plače za zaposlene pri samostojnem zavezancu

V primeru, da samostojni zavezanec zaposluje delavce, mora enako kot vsi drugi delodajalci, ob izplačilu plače zaposlenemu obračunati prispevke, dohodnino in oddati obr. REK in nakazati te obveznosti na prehodne račune FURS. V kolikor prispevkov ne poravna, se mu evidentira dolg.

Če samostojni zavezanec zaposluje delavce, zanje uveljavlja refundacijo nadomestila plače, kot je opisano na tej spletni strani.