Podračuni za plačevanje prispevkov

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov med drugim določa podračune, na katere zavezanci plačujejo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in pripadajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Podračuni so odprti kot podračuni v sistemu enotnega zakladniškega računa države pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila. ZZZS ima štiri podračune – za tri podračune je nadzornik ZZZS, za PDP ZZZS pa Finančna uprava Republike Slovenije (FURS).

Pri plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje mora nalog za plačilo vsebovati ustrezen podračun in referenco prejemnika v skladu z navedenim Pravilnikom.

Plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje, za katere je nadzornik FURS

Pri plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, za katere je nadzornik FURS, zavezanci na plačilni nalog navedejo:

IBAN prejemnikaSI56 0110 0888 3000 073
Referenca prejemnikaSI19 zzzzzzzz-vvvvv-sssssss
zzzzzzzz = 8 mestna davčna številka zavezanca
vvvvv = 5 mestna šifra dajatve
sssssss = 1 do 7 mestna številka (številka odločbe, sklepa ali drugega akta), kadar jo dodatno določi nadzornik

Kot šifro dajatve (vvvvv) navedejo:
45004 Prispevki za zdravstveno varstvo
48003 Transferni prispevki
99996 Vsi prispevki za zdravstveno zavarovanje v okviru PDP

Plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje, za katere je nadzornik ZZZS

ZZZS je odgovoren za pobiranje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki jih plačujejo zavarovanci iz 11., 12., 13., 14. in 20. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (v nadaljnjem besedilu: samoplačniki):

  • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno;
  • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova;
  • družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja;
  • tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova;
  • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po eni izmed točk iz tega odstavka in si same plačujejo prispevek.

Pristojnosti ZZZS glede obračunavanja, plačevanja in vračila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje so urejene v Pravilniku o plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samoplačnikov.

Prispevki samoplačnikov se plačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), na katerem se navede:

IBAN prejemnikaSI56 0110 0300 1902 683 (za prispevek upokojencev)
SI56 0110 0300 8642 728 (za prispevek oseb, ki plačujejo v pavšalu)
SI56 0110 0300 0167 062 (za prispevek oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov)
Referenca prejemnikaSI12 nnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnn = 13 mestna številka je sestavljena iz 1-mestne vodilne ničle, 8-mestne ZZZS številke zavarovane osebe, 2-mestne oznake meseca, 1-mestne oznake leta in 1-mestne kontrolne številke

ZZZS samoplačnikom mesečno posreduje predizpolnjen UPN.

Urejanje direktnih obremenitev (trajnikov) in e-računov

Urejanje direktnih obremenitev (sklepanje novih soglasij, preklic in ukinitve soglasij itd.) v povezavi s plačevanjem prispevka za zdravstveno zavarovanje samoplačnikov je mogoče urediti:

  • Osebno na najbližji izpostavi ali območni enoti ZZZS v času uradnih ur. Ob osebni ureditvi predložite le v vpogled bančno kartico in kartico zdravstvenega zavarovanja;
  • Po pošti nam pošljite izpolnjen obrazec (soglasje);
  • Po elektronski pošti nam pošljite sliko izpolnjenega obrazca (soglasja).

Kontaktni podatki izpostav in območnih enot.

Obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev

Obrazci za Soglasje za SEPA direktno obremenitev v tujih jezikih:

Obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev v madžarskem jeziku (HU)

Obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev v italijanskem jeziku (IT)

Obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev v angleškem jeziku (GB)

 

V primeru, da plačnik in zavarovanec nista isti osebi, je na obrazcu Soglasje za SEPA direktno obremenitev potreben podpis obeh (plačnika in zavarovanca) oziroma se k obrazcu priloži še soglasje.

Poslovanje z e-računom samoplačnik uredi preko svoje spletne banke. Ob prijavi navedite IBAN in referenco prejemnika plačila.

Vračilo preveč plačanih prispevkov

Preplačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje lahko samoplačnik uveljavlja na osnovi izpolnjene in podpisane vloge za vračilo prispevka, oddane na naslov najbližje območne enote ZZZS. ZZZS bo preplačilo prispevka vrnil najkasneje v 30 dneh od dneva prejema popolne vloge.

Vloga za vračilo prispevka

Vloge za vračilo prispevka v tujih jezikih:

Vloge za vračilo prispevka v v madžarskem jeziku (HU)

Vloge za vračilo prispevka v v italijanskem jeziku (IT)

Vloge za vračilo prispevka v angleškem jeziku (GB)

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih mestih UJPlačam

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP), omogoča zavezancem plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) brez stroškov plačilnih storitev. Zavezanci lahko na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnim karticami plačujejo vse obvezne dajatev (prispevke za OZZ) na podračune javnofinančnih prihodkov skupine A. Seznam in uradne ure plačilnih mest UJPlačam je v priloženem dokumentu.

NPM_obvestilo_nadzorniki