Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah hkrati

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

V Uradnem listu RS, št. 40/23 je bil objavljen novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmis-1), ki začne veljati 18.4.2023, posamezne določbe pa se začnejo uporabljati 1.1.2024, in sicer tudi določbe glede pogojev za čezmejno izvajanje storitev, obveznosti delodajalcev ali samostojnih podjetnikov, pogojev za izdajo in postopka izdaje potrdila A1.

Novost, ki jo prinaša ZČmIS-1, je regulacija postopka izdaje potrdila A1 za zaposlene in samozaposlene osebe, ki svojo zaposlitev ali samozaposlitev opravljajo v najmanj dveh državah članicah EU. Določeni so pogoji za čezmejno izvajanje storitev pravnih in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, če delavec za enega delodajalca običajno opravlja delo v najmanj dveh državah članicah EU ali oseba običajno opravlja samozaposlitveno dejavnost v najmanj dveh državah članicah EU. V postopku izdaje potrdila A1 po 13. členu Uredbe 883/2004 se bodo preverjali pogoji, kot jih določa novi zakon.

Z dnem uveljavitve ZČmIS-1 preneha veljati drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki pa se uporablja še za izplačila plače za obdobje do vključno decembra 2023. Ta določba je za napotene delavce (po 12. členu Uredbe 883/2004) omogočala plačevanje prispevkov od primerljive plače v Republiki Sloveniji. Od 1.1.2024 dalje se ne bo več uporablja določba 8. odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17, 119/21), ki določa, da s prvim dnem napotitve, navedenim na vlogi za izdajo potrdila A1, napoteni delavec pridobi lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi državi članici EU, pri čemer ZZZS spremembo zavarovalne podlage izvede po uradni dolžnosti. To pomeni, da ZZZS spremembe zavarovalne podlage na zavarovalno podlago 002 ne bo več izvajal po uradni dolžnosti.

Izdaja potrdil A1 do 31.12.2023 poteka nespremenjeno. Novosti, ki jih za postopek izdaje potrdil A1 prinaša ZČmIS-1, se bodo na ZZZS pričele izvajati 1.1.2024.

Več informacij o Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pravice pri opravljanju dela ali dejavnosti v več državah članicah EU hkrati

Delavci ali samozaposlene osebe lahko opravljajo dejavnost v več državah članicah EU (hkrati oz. sočasno). Delavci so pri tem lahko v delovnem razmerju pri enem ali več delodajalcih. Če so v delovnem razmerju pri več delodajalcih, imajo delodajalci lahko sedež v isti ali v različnih državah EU.

Najpogostejša dela in dejavnosti, ki jih hkrati v več državah članicah EU izvajajo delavci, zaposleni pri delodajalcih s sedežem v Republiki Sloveniji ali slovenski samostojni zavezanci, so: montaža, servisiranje in prevozi v mednarodnem cestnem prometu.

V členu 13 Uredbe (ES) št. 883/2004 je določeno, da se oseba, ki običajno opravlja dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe v dveh ali več državah članicah EU hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU.

Izvedbena pravila in postopke za izvedbo pravil določa Uredba (ES) 987/2009. Z njimi se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja, kar pomeni, da morajo vsi zavezanci za to osebo vložiti prijave v obvezna socialna zavarovanja in plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti le v tisti državi, katere zakonodaja se po omenjenih pravilih uporablja.

Oseba ima pravico do kritja stroškov nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev v vseh državah članicah EU, v katerih opravlja delo oz. dejavnost. Pravico uveljavlja z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Izdaja potrdila A1 in pogoji

Delodajalec ali samozaposlena oseba s sedežem v Republiki Sloveniji mora za delavca, ki običajno opravlja delo oz. dejavnost v dveh ali več državah članicah EU, pri ZZZS pridobiti potrdilo A1, s katerim se določi država, katere zakonodaja se za to osebo uporablja. To potrdilo se praviloma izdaja za obdobje naslednjih 12 koledarskih mesecev (največ 24), najmanj pa za 2 meseca, saj šele v tem obdobju lahko govorimo o običajnem opravljanju dela kot vzorcu dela; če je obdobje krajše, gre lahko za napotitev v smislu člena 12 Uredbe.

Če oseba preneha z delom v teh državah pred potekom veljavnosti potrdila A1, mora delodajalec ali samozaposlena oseba pri ZZZS urediti predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1.

Za pridobitev potrdila A1 delodajalec ali samozaposlena oseba s sedežem v Republiki Sloveniji v primeru izvajanja del dejavnosti montaže, servisiranja ali prevozov v cestnem prometu lahko vlogo poda preko državnega portala za podjetja in podjetnike SPOT ali pošlje ZZZS-ju pravilno izpolnjeno Vlogo za izdajo obrazca A1. Zaradi hitrosti postopka predlagamo, da se vloge za navedene kategorije vlaga preko portala SPOT.

V drugih primerih za pridobitev potrdila A1 delodajalec ali samozaposlena oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali delavec, zaposlen v drugi državi članici EU, pošlje ZZZS-ju pravilno izpolnjen Vprašalnik za izdajo obrazca A1.

Če boste vlogo za dejavnosti montaže ali servisiranja podajali po starem, ne preko sistema SPOT, se jo pošlje na e-naslov monterji.serviserji.A1@zzzs.si. Za obravnavo vloge in vodenje postopka izdaje potrdila A1 in za njegovo razveljavitev ali predčasno prekinitev je pristojna ZZZS, Območna enota Nova Gorica.

Če boste vlogo za dejavnosti prevoza v mednarodnem cestnem prometu podajali po starem, ne preko sistema SPOT, se jo pošlje na e-naslov dolocanje.zakonodaje@zzzs.si. Na ta naslov pa vlogo še vedno podate v drugih primerih opravljanja dejavnosti v dveh ali več državah članicah (torej če ne gre za cestni promet, montažo ali servis), npr. če gre običajno opravljanje dela v drugih panogah ali če gre za delo pri več delodajalcih, ali če gre za delo pri delodajalcu iz ene države EU, s.p. je v drugi državi, pa tudi za določitev zakonodaje za javne uslužbence, pomorščake, letalsko osebje. Za obravnavo teh vlog in vodenje postopka izdaje potrdila A1 in za njegovo razveljavitev ali predčasno prekinitev je pristojna ZZZS, Območna enota Maribor.

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev potrdila A1 (za delo pri enem delodajalcu, člen 13):

 • delodajalec je vpisan v PRS (če je vloga podana preko portala SPOT),
 • obdobje veljavnosti potrdila A1 ne more biti daljše od 24 mesecev,
 • oseba, za katero se izdaja potrdilo A1, ima v RS prijavljeno prebivališče; če pa gre za osebo, ki ni državljan države članice EU in v RS nima prijavljenega prebivališča, mora imeti taka oseba veljavno enotno dovoljenje;
 • če gre za vlogo preko SPOT: gre za delo s področja mednarodnega cestnega prometa (vozniki), montaže ali servisa,
 • delo oz. storitev se običajno opravlja v dveh ali več državah EU ali EFTE,
 • delavec je zaposlen pri delodajalcu,
 • za osebo ni že izdano in veljavno drugo potrdilo A1,
 • če gre za vlogo preko portala SPOT: da je vloga podana za vnaprej.

Pri vodenju postopka se upošteva Zakon o splošnem upravnem postopku. Rok za izdajo potrdila A1 je 30 dni od dneva popolne vloge. Preko sistema SPOT se vloge reši najkasneje v 5 delovnih dneh od njene popolnosti.

Delo na daljavo

S 1. septembrom 2023 se uporablja Framework agreement oz. Okvirni sporazum o delu na daljavo, ki ga je soglasno sprejela Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti kot dogovor držav članic EU. 

Čezmejno delo na daljavo pomeni dejavnost, ki jo je mogoče opravljati na kateri koli lokaciji in bi se lahko izvajala v prostorih ali poslovalnici delodajalca ter:

 • se izvaja v državi članici ali državah članicah, ki niso države članice, v katerih so delodajalčevi prostori ali poslovalnica, in
 • temelji na informacijski tehnologiji, da delavec ostane povezan z delovnim okoljem delodajalca ali podjetja ter deležniki/strankami, da bi izpolnil naloge, ki mu jih je dodelil delodajalec ali stranke v primeru samozaposlenih oseb.

Za osebo, ki običajno opravlja čezmejno delo na daljavo in je zajeta v 2. členu Okvirnega sporazuma, bo na zahtevo na podlagi člena 16 (1) Uredbe 883 veljala zakonodaja države, v kateri ima delodajalec sedež ali poslovalnico, če oseba čezmejno delo na daljavo v državi stalnega prebivališča opravlja manj kot 50% celotnega delovnega časa.

Primeri, za katere velja, da spadajo v okvir zgornje opredelitve čezmejnega dela na daljavo:

 • Prebivalec Belgije je zaposlen pri nizozemskem delodajalcu. Tri dni na teden obiskuje stranke na Nizozemskem, dva dni na teden pa od doma opravlja administrativne naloge in ureja dokumentacijo.
 • Prebivalec Nemčije je zaposlen pri francoskem delodajalcu. Tri dni na teden dostavlja pakete francoskim strankam (po Franciji se vozi s svojim kombijem), dva dni na teden pa izključno od doma opravlja vlogo vodje kadrovske službe v podjetju.

Delavec in delodajalec se morata o začasnem delu na daljavo v drugi državi članici izrecno dogovoriti, pri čemer morata upoštevati nacionalne predpise s tega področja.

Vložitev zahtevka:

Zahtevek se predloži v skladu s členom 18 Uredbe 987, in sicer pri pristojnemu organu ali organu, ki ga pristojni organ imenuje, v državi članici, katere zakonodaja naj bi se uporabljala na zahtevo delavca ali zadevne osebe. V Republiki Sloveniji je to Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ureditev zavarovanja oseb, ki so zaposlene v drugi državi članici EU

Osebe, ki so zaposlene v drugi državi članici EU in je zanje določena uporaba zakonodaje Republike Slovenije, se na podlagi zaposlitve, sklenjene v drugi državi članici EU, v Sloveniji zavarujejo s polnim delovnim časom oziroma do polnega delovnega časa. Zavezanec za prijavo zavarovanja in plačilo prispevkov je v tem primeru sam zavarovanec.

Zavarovanje se uredi po eni od podlag:

PodlagaLastnosti statusa
113 – sočasna zaposlitev v drugi državi članici EU nad polnim delovnim časom 
 • sedež delodajalca je v drugi državi članici EU, EGP ali Švici
 • delo se opravlja v drugi državi EU, EGP, Švici ali v Republiki Sloveniji,
 • zavarovanje nad polnim delovnim časom,
 • do polnega delovnega časa je lahko zavarovan na podlagi delovnega razmerja v RS ali tudi v kombinaciji z zaposlitvijo v EU, EGP ali Švici
 
114 – zaposlitev po pogodbi s tujim delodajalcem iz druge države članice EU, ko zavarovanec opravlja delo v Republiki Sloveniji 
 • sedež delodajalca je v drugi državi članici EU, EGP ali Švici
 • delo se opravlja v Republiki Sloveniji,
 • zavarovanje v Republiki Sloveniji do polnega delovnega časa ali za polni delovni čas.
 
115 – sočasna zaposlitev v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa 
 • sedež delodajalca je v drugi državi članici EU,
 • delo se opravlja v drugi državi članici EU,
 • zavarovanje v Republiki Sloveniji do polnega delovnega časa,
 • zavarovanje s to podlago ne more biti samostojno – če preneha delovno razmerje s krajšim delovnim časom v Republiki Sloveniji, se izvede nov postopek določitve zakonodaje.
 
119 – samozaposlitev v drugi državi članici EU 
 • registracija samostojne dejavnosti v drugi državi članici EU,
 • zavarovanje v Republiki Sloveniji do polnega delovnega časa, če gre za sočasno zaposlitev v kombinaciji z zaposlitvijo s krajšim delovnim časom v Republiki Sloveniji, oziroma
 • zavarovanje s polnim zavarovalnim časom, če je registracija samozaposlitve v EU, delo pa se opravlja na območju Republiki Sloveniji.
 
120 – družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe 
 • registracija družbe in vodenja poslov v drugi državi članici EU,
 • zavarovanje do polnega delovnega časa, če gre za sočasno zaposlitev v kombinaciji z zaposlitvijo s krajšim delovnim časom v Republiki Sloveniji, oziroma
 • zavarovanje s polnim zavarovalnim časom, če je registracija družbe v EU, delo pa se opravlja na območju Republiki Sloveniji,
 • zavarovanje samo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo, nimajo zavarovanja za
 • primer brezposelnosti.
 

Pravna podlaga

 • Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, s spremembami

Upravna taksa

Takse prosto.

Rok za odločitev

15 dni od prejema popolne vloge (če je vlagatelj delodajalec ali samozaposlena oseba).

60 dni od prejema popolne vloge (če je vlagatelj oseba, ki npr. dela pri več delodajalcih ali dela pri enem delodajalcu in je samozaposlen v drugi državi).

Dodatne informacije

Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani je bil objavljen v Uradnem listu EU L 444, z dne 31. 12. 2020 (v nadaljevanju: Sporazum). Sporazum se na podlagi vzajemnosti začasno uporablja od 1. januarja 2021. Več na povezavi.

Na podlagi sporazuma lahko vlagatelj tudi v razmerju z Združenim kraljestvom pridobi potrdilo A1 za napotene delavce ali za opravljanje dejavnosti v dveh ali več državah. Sporazum določa pogoje za pridobitev potrdila A1. V razmerju z Združenim kraljestvom se v tem delu ne uporabljajo več evropski predpisi (Uredba (ES) 883/2004, Uredba (ES) 987/2009 itd.). Za napotene delavce v Združeno kraljestvo prav tako ne velja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS). Listina »potrdilo A1« se lahko uporablja, dokler ne bo predpisan nov obrazec v razmerju z Združenim kraljestvom.

Vlagatelji, ki so po 1.1.2021 izpolnili vprašalnik za delo v tretji državi (Združeno kraljestvo) in ga predložili na ZZZS, lahko vložijo vlogo za izdajo potrdila A1 za nazaj (tj. z obdobjem napotitve od 1.1.2021 dalje), ZZZS pa jim lahko tako potrdilo A1 izda. Vlagatelj je sam dolžan poskrbeti za prijavo in odjavo zavarovanja osebe po pravilni zavarovalni podlagi.

Postopek pridobitve potrdila A1

Opravljanje dejavnosti v dveh ali več državah (člen SSC. 12 Sporazuma):

Vlogo za pridobitev potrdila A1 za kategorije delavcev: voznike v cestnem prometu, serviserje in monterje lahko oddate:

 • preko portala SPOT: Vloga se izpolnjuje enako, kot v primeru 13. člena Uredbe 883/2004. Izberite postopek »Nova vloga za voznike/serviserje/monterje (čl. 13 Uredbe)«.
 • ročno: Izpolnite in podpišite vprašalnik »Vloga za izdajo obrazca A1 za osebo, ki običajno opravlja delo oziroma dejavnost v dveh ali več državah članicah EU za enega delodajalca ali v okviru samozaposlitve v Republiki Sloveniji« ter ga posredujete na eno izmed območnih enot ZZZS:

Za vse primere po SSC. 12 Sporazuma velja zavarovalna podlaga 001 (tudi v primeru opravljanja dela v Združenem kraljestvu). Vlagatelj je sam dolžan poskrbeti za prijavo in odjavo zavarovanja po pravilni zavarovalni podlagi.

Za ostale kategorije ter t.i. sočasne zaposlitve (delo pri dveh ali več delodajalcih v dveh ali več državah članicah) izpolnite in podpišite »Vprašalnik za izdajo obrazca A1 po 13. členu Uredbe ES 883/2004 ter 14. in 16. členu Uredbe ES 987/2009« ter ga posredujte na OE Maribor: dolocanje.zakonodaje@zzzs.si

Potrdilo A1 boste v primeru ročne vloge prejeli po navadni pošti na naslov vlagatelja.

Napoteni delavci (člen SSC. 11 Sporazuma): Več o tem na povezavi.

Pravna podlaga