Napotitev na delo v tujino

Napoteni delavci so osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane.

V času napotitve napoteni delavci in samozaposlene osebe, ki gredo opravljat podobno dejavnost v drugo državo, ostanejo vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji. Delodajalec oz. samozaposlena oseba v Sloveniji plačuje prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti.

Napoteni delavci in samozaposlene osebe imajo pravico do kritja stroškov nujnih in potrebnih storitev, ki jih koristijo v drugi državi v času napotitve. Če gre za države EU, Islandijo, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Severno Makedonijo ter Srbijo, to pravico uveljavljajo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Postopki napotitve in uveljavljanja pravic se razlikujejo, ali je oseba napotena na delo v:

 1. države članice EU, Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico,
 2. države, s katerimi ima Slovenija sklenjene bilateralne sporazume o socialnem zavarovanju (Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Severna Makedonija in Srbija),
 3. Združeno kraljestvo ali
 4. države, za katere ne velja evropski pravni red oziroma bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju.

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

V Uradnem listu RS, št. 40/23 je bil objavljen novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmis-1), ki začne veljati 18.4.2023, posamezne določbe pa se začnejo uporabljati 1.1.2024, in sicer tudi določbe glede pogojev za čezmejno izvajanje storitev, obveznosti delodajalcev ali samostojnih podjetnikov, pogojev za izdajo in postopka izdaje potrdila A1.

Novost, ki jo prinaša ZČmIS-1, je regulacija postopka izdaje potrdila A1 za zaposlene in samozaposlene osebe, ki svojo zaposlitev ali samozaposlitev opravljajo v najmanj dveh državah članicah EU. Določeni so pogoji za čezmejno izvajanje storitev pravnih in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, če delavec za enega delodajalca običajno opravlja delo v najmanj dveh državah članicah EU ali oseba običajno opravlja samozaposlitveno dejavnost v najmanj dveh državah članicah EU. V postopku izdaje potrdila A1 po 13. členu Uredbe 883/2004 se bodo preverjali pogoji, kot jih določa novi zakon.

Z dnem uveljavitve ZČmIS-1 preneha veljati drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki pa se uporablja še za izplačila plače za obdobje do vključno decembra 2023. Ta določba je za napotene delavce (po 12. členu Uredbe 883/2004) omogočala plačevanje prispevkov od primerljive plače v Republiki Sloveniji. Od 1.1.2024 dalje se ne bo več uporablja določba 8. odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17, 119/21), ki določa, da s prvim dnem napotitve, navedenim na vlogi za izdajo potrdila A1, napoteni delavec pridobi lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi državi članici EU, pri čemer ZZZS spremembo zavarovalne podlage izvede po uradni dolžnosti. To pomeni, da ZZZS spremembe zavarovalne podlage na zavarovalno podlago 002 ne bo več izvajal po uradni dolžnosti.

Izdaja potrdil A1 do 31.12.2023 poteka nespremenjeno. Novosti, ki jih za postopek izdaje potrdil A1 prinaša ZČmIS-1, se bodo na ZZZS pričele izvajati 1.1.2024.

Več informacij o Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)

Pravice delavcev, napotenih v te države, ureja Uredba (ES) št. 883/2004 (člen 12). Pogoje in postopke napotovanja v 4. do 9. členu ureja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (v nadaljevanju ZČmIS).

Delodajalci oz. samozaposlene osebe morajo pred napotitvijo za vsakega napotenega delavca pri ZZZS pridobiti potrdilo A1, s katerim delavec v napoteni državi izkazuje, da se v času čezmejnega izvajanja storitve še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti Republike Slovenije.

Delavec ali samozaposlena oseba ima v napoteni državi članici EU, kjer opravlja delo oz. dejavnost, pravico do kritja stroškov nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev. To pravico uveljavlja z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Vlogo za izdajo ali predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 skladno z 9. členom ZČmIS poda delodajalec za delavce ali samozaposlena oseba prek državnega informacijskega sistema za podjetja in podjetnike SPOT.
Več o tem, navodila ter kontakti za vsebinsko in tehnično pomoč ...

Vlogo se poda največ 30 dni pred predvideno napotitvijo, za potrdilo A1 pa delodajalec ali samozaposlena oseba zaprosi pred začetkom napotitve.

Vloga za izdajo potrdila A1 poleg splošnih podatkov o delavcu in vlagatelju vsebuje podatke o:

 • datumu začetka in konca izvajanja napotitve,
 • delih in nalogah, ki jih bo konkretna oseba opravljala v okviru napotitve,
 • naročniku storitve,
 • vlagateljevo izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da običajno opravlja dejavnost v Sloveniji.

Vlogi je potrebno priložiti ustrezno pogodbo o zaposlitvi za delo v tujini (z delavcem) in pogodbo o izvajanju storitve (z naročnikom) oz. akt o napotitvi v povezano družbo.

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev potrdila A1 samozaposlena oseba ali delodajalec izkaže

 • s trajanjem vpisa delodajalca v PRS najmanj dva meseca,
 • z obstojem transakcijskega računa, ki je odprt v skladu z zakonom in ni blokiran,
 • s številom zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in številom napotenih delavcev v razmerju do delavcev, ki opravljajo delo v RS,
 • z izjavo delodajalca o opravljanju dejavnosti, ki jo izpolni na vlogi.

Poleg tega pa delodajalec

 • ne sme kršiti pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje,
 • v opazovanem obdobju predlaga obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in
 • nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Izpolnjevanje pogojev napotenega delavca se preverja na osnovi podatkov evidence zavarovanih oseb in izdanih potrdil A1, in sicer da:

 • je delavec zaposlen pri delodajalcu in ima ustrezno urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • ima delavec predhodno 30-dnevno zavarovanje,
 • za osebo ni že izdano in veljavno drugo potrdilo A1.

Po ugotovitvi, da so predpisani pogoji izpolnjeni, ZZZS izda potrdilo A1 in ga vroči delodajalcu oz. samostojnemu podjetniku.

Če pogoji niso izpolnjeni, se izda odločba o zavrnitvi zahtevka. Če se v postopku ugotovi, da je vloga nepopolna (npr. ni priložena prava pogodba o zaposlitvi), se vlagatelja pozove, naj jo dopolni. V primeru, da vloga ni dopolnjena ali ni dopolnjena ustrezno, se jo s sklepom zavrže. Zoper odločbo in sklep pritožba ni dovoljena, možen je upravni spor.

Celoten postopek (izdaja A1, poziv za dopolnitev, sklep, odločba) poteka samo prek sistema SPOT.

Zakonski rok za izdajo potrdila A1 (ali druge odločitve) je 5 delovnih dni od prejema popolne vloge. V teh postopkih odloča ZZZS, in sicer območne enote Nova Gorica, Celje in Maribor, ki posredujejo tudi informacije o konkretnih zadevah.

Če do napotitve ne pride ali je predčasno prekinjena, mora delodajalec oz. samozaposlena oseba o tem nemudoma obvestiti ZZZS, saj v takih primerih lahko ZZZS potrdilo A1 razveljavi le za naprej.

Ob izdaji potrdila A1 ZZZS izvede odjavo obveznega zdravstvenega zavarovanja napotenega delavca po obstoječi zavarovalni podlagi in prijavo po zavarovalni podlagi 002 (Osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovani v državi, v katero so bili poslani). Preprijava se izvede, če je bil delavec prijavljen v obvezno zdravstveno zavarovanje po eni od podlag:

 • 001 (Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu; pri podružnicah tujih poslovnih subjektov; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije),
 • 013 (Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost) ali
 • 029 (Osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic).

Delodajalec oz. samozaposlena oseba mora za delavca ob koncu napotitve vložiti odjavo po podlagi 002 in, če so izpolnjeni pogoji (npr. da je delavec še naprej zaposlen pri delodajalcu), vložiti prijavo po obstoječi podlagi zavarovanja.

Praktični vodnik za podjetja (delodajalce)

V okviru projekta POW BRIDGE je izdelan praktični vodnik za podjetja (delodajalce), ki v okviru prostega pretoka (svobode) opravljanja storitev v EU napotujejo svoje delavce na delo v druge države članice EU. Vodnik je izdelan v obliki videa, v dveh različicah (slovenski in angleški).

Povezava na praktični video vodnik o napotovanju delavcev iz Slovenije v druge države članice EU v slovenščini.

Povezava na praktični video vodnik o napotovanju delavcev iz Slovenije v druge države članice EU v angleščini (ENG).

Praktični video vodnik je izdelala slovenska projektna skupina UP Fakultete za management.

Pravna podlaga

Upravna taksa

Takse prosto.

Rok za odločitev

5 delovnih dni od prejema popolne vloge.

Dodatne informacije in publikacije

Pravice delavcev in samozaposlenih oseb, napotenih na delo v Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Združene države Amerike, Korejo, Kanado, Quebec in Argentino urejajo bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju.

Postopke napotitve in uveljavljanja pravic oseb, napotenih na delo v Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Združene države Amerike in Korejo določa Navodilo za izvajanje napotitve na delo na podlagi bilateralnih sporazumov o socialni varnosti.

Delodajalec, zaposlena ali samozaposlena oseba pred napotitvijo na delo v Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo ali Črno goro najbližji območni enoti (OE) ZZZS predloži pravilno izpolnjen Vprašalnik za delodajalce - splošni.

Delodajalec, zaposlena ali samozaposlena oseba pred napotitvijo na delo v Združene države Amerike oz. pred napotitvijo umetnikov ali članov gostujoče skupine v ZDA predloži na ZZZS, OE Ljubljana, Oddelku za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Mala ulica 3 ali pošlje na naslov ZZZS, OE Ljubljana, Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana pravilno izpolnjen: Vprašalnik za delodajalce v primeru napotitve na delo v ZDA oz. Vprašalnik za delodajalce v primeru napotitve umetnikov ali članov gostujoče skupine v ZDA.

V primeru morebitnih stroškov zdravljenja v ZDA ti so stroški zelo visoki, ZZZS pa jih lahko povrne do povprečne cene teh storitev v Sloveniji, saj navedeni sporazum ne krije zdravstvenih storitev. Pogodba o zaposlitvi mora na podlagi 209. člena Zakona o delovnih razmerjih vsebovati tudi določila o dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini. Takšna zavarovanja ponujajo komercialne zavarovalnice in še posebej v primeru napotitve na delo v ZDA priporočamo, da se uredi tudi takšno zavarovanje.

Dne1. 10. 2019 je začel veljati bilateralni sporazum z Republiko Korejo, ki ureja pravice napotenih delavcev in samozaposlenih oseb ter oseb, ki sočasno delajo ali opravljajo dejavnost v obeh pogodbenicah. Delodajalec, zaposlena ali samozaposlena oseba pred napotitvijo na delo v Korejo oz. pred začetkom opravljanja sočasnih dejavnosti v obeh državah predloži na ZZZS, OE Ljubljana, Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Mala ulica 3 ali pošlje na naslov ZZZS, OE Ljubljana, Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana pravilno izpolnjen: Vprašalnik za delodajalce v primeru napotitve v Korejo oziroma Vprašalnik za določitev zakonodaje - Koreja.

Na navedeni podlagi pristojna OE ZZZS izda, glede na državo napotitve, ustrezno potrdilo, s katerim napoteni delavec uveljavlja pravice.

V primeru napotitve na delo v Kanado, Quebec ali Argentino se obrnite na pristojno enoto ZPIZ-a, saj so oni pristojni za reševanje takih zahtevkov.

Pravna podlaga

Upravna taksa

Takse prosto

Rok za odločitev

15 dni od prejema popolne vloge

Dodatne informacije in publikacije

Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani je bil objavljen v Uradnem listu EU L 444, z dne 31. 12. 2020 (v nadaljevanju: Sporazum). Sporazum se na podlagi vzajemnosti začasno uporablja od 1. januarja 2021. Več na povezavi.

Na podlagi sporazuma lahko vlagatelj tudi v razmerju z Združenim kraljestvom pridobi potrdilo A1 za napotene delavce ali za opravljanje dejavnosti v dveh ali več državah. Sporazum določa pogoje za pridobitev potrdila A1. V razmerju z Združenim kraljestvom se v tem delu ne uporabljajo več evropski predpisi (Uredba (ES) 883/2004, Uredba (ES) 987/2009 itd.). Za napotene delavce v Združeno kraljestvo prav tako ne velja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS). Listina »potrdilo A1« se lahko uporablja, dokler ne bo predpisan nov obrazec v razmerju z Združenim kraljestvom.

Vlagatelji, ki so po 1.1.2021 izpolnili vprašalnik za delo v tretji državi (Združeno kraljestvo) in ga predložili na ZZZS, lahko vložijo vlogo za izdajo potrdila A1 za nazaj (tj. z obdobjem napotitve od 1.1.2021 dalje), ZZZS pa jim lahko tako potrdilo A1 izda. Vlagatelj je sam dolžan poskrbeti za prijavo in odjavo zavarovanja osebe po pravilni zavarovalni podlagi.

Postopek pridobitve potrdila A1

Napoteni delavci (člen SSC. 11 Sporazuma):

Vlogo za pridobitev potrdila A1 lahko oddate:

 • preko portala SPOT: Vloga se izpolnjuje enako kot v primeru 12. člena Uredbe 883/2004. Izberite postopek »Nova vloga za napotitev po ZČmIS (čl. 12 Uredbe)«.
 • ročno: Izpolnite in podpišite vprašalnik »Vloga za izdajo obrazca A1 za napotene delavce po členu SSC.11« ter ga posredujete na eno izmed območnih enot ZZZS:

Potrdilo A1 boste v primeru ročne vloge prejeli po navadni pošti na naslov vlagatelja.

Za primere po SSC. 11 Sporazuma velja zavarovalna podlaga 002. Vlagatelj je sam dolžan poskrbeti za prijavo in odjavo zavarovanja po pravilni zavarovalni podlagi, in sicer ne glede na način oddaje vloge (preko SPOT ali ročno).

V primeru SSC. 11 Sporazuma oziroma 12. člena Uredbe 883/2004 ista oseba ne more prejeti dveh potrdil A1 (npr. eno potrdilo A1 za DČ EU in drugo potrdilo A1 za ZK) za isto obdobje napotitve hkrati, prav tako se obdobje napotitve ne sme prekrivati.

Opravljanje dejavnosti v dveh ali več državah (člen SSC. 12 Sporazuma): Več o tem na povezavi.

Pravna podlaga

Upravna taksa

Takse prosto

Dodatne informacije in publikacije

Postopke napotitve in uveljavljanja pravic določa Navodilo za izvajanje napotitve na delo v države, za katere ne veljajo evropski pravni red ali bilateralni sporazumi o socialni varnosti.

Tudi pri napotitvi v te države mora delodajalec, zaposlena ali samozaposlena oseba pred napotitvijo najbližji območni enoti ZZZS predložiti pravilno izpolnjen Vprašalnik za delodajalce - splošni.

V primeru napotitve na delo v tretje države ZZZS na izda potrdila za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev.

Več o pravicah do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini.

Pravna podlaga

 • Navodilo za izvajanje napotitve na delo v države, za katere ne veljajo evropski pravni red ali bilateralni sporazumi o socialni varnosti

Upravna taksa

Takse prosto

Rok za odločitev

15 dni od prejema popolne vloge

Dodatne informacije in publikacije